Như các bạn đã biết thì thang điểm được tính trong bài thi IELTS là từ 0 - 9.0. Do đó, band 5.0 được coi là mức điểm trung bình mà nhiều bạn mới học tiếng Anh có thể dễ dàng đạt được sau 4 - 5 tháng học bởi yêu cầu mà thang điểm này đặt ra không quá cao. Vậy tiêu chí để đạt được band 5.0 IELTS là gì? 

1. Tiêu chí để đạt band 5.0 trong bài thi IELTS Writing Task 1

- Giải quyết được vấn đề mà đề bài đưa ra.

- Diễn đạt lại một cách máy móc, có thể không cần dữ liệu để hỗ trợ phần mô tả. 

- Có sự trình bày theo bố cục rõ ràng nhưng không cần đầy đủ, có thể tập trung vào các ý chính mà không cần đi sâu vào chi tiết. 

- Từ vựng và ngữ pháp sử dụng đơn giản, có thể lặp lại vài lần. 

2. Một số kiến thức cơ bản của bài IELTS Writing Task 1

No.

LESSON

MAIN CONTENT

VOCABULARY

1

Graphs

1. Kinds of diagrams

2. How to describe the data

3. How to write the introduction paragraph

- Line chart, Bar chart, Pie chart, flow chart, Table

- Increase, go up, rise, raise, grow

- Decrease, go down, fall, lower, drop, halve

- Popular, high, low, big, small

- Half, quarter, over, just over, under, just under

2

Tables

1. Trend description

2. General description

3. Detail description

- steadily, gradually, slowly, gently

- dramatically, considerably, significantly, notably

3

Line/ Bars charts

1. Using connectors

2. Making comparisons (contrasting information)

- However, Nevertheless, In contrast, while, whereas, Although, Despite

- Great/ small, big/ small, high/ low, much/ slightly/ a little

4

Bar charts

1. Summarizing information

2. Collaboration

- An upward trend, A downward trend, the most significant changes

- a big change, a substantial change, an enormous change

- A significant increase, A dramatic rise, A considerable growth

- A slow decrease, A gentle drop, a slight decline, a steady fall

5

Diagrams

1. Sequencers

2. Useful verbs

- First, Firstly, First and foremost, First of all, Next, Then, After that, In the next step, at the following stage

- Heat, cool, dry, mix, add, remove, spin, grind, cut, filter, upload, wash, clean, extract, shake

6

Diagrams

1. Writing structure

2. Purpose expression

- Introduction, Body 1, Body 2

- In order to, so as to, In order that, so that, on purpose, with an aim at, aim at

3. Bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 5.0

The table below shows the percentage of smartphone owners using various features in Vietnam in the years 2008, 2010 and 2012.

(Bảng sau đây chỉ ra phần trăm người sử dụng điện thoại thông minh để sử dụng các tính năng khác nhau ở Việt Nam vào các năm 2008, 2010 và 2012).

Features

Percentage of smartphone owners

2008

2010

2012

Phone Calls

100

100

97

Taking photos

65

70

77

Sending & receiving text messages

82

75

68

Playing games

63

68

80

Watching movies

50

64

76

The table below shows the percentage of smartphone owners using various features in Vietnam in the years 2008, 2010 and 2012.

Looking at the chart in more details, the percentage of phone calls was highest, with 100% in 2008 and 2010. While the proportion of people taking photos was increase from 65% to 77%. In terms of sending and receiving text messages, the percentage was 82% in 2008. This figure decreased to 75% in 2010 and to 68% in the last year.

Playing games accounted for 63% in 2008, then the number was 80% in 2012, which was higher than that of taking photos and text message in 2012, at 77%. Finally, watching movies was the last feature which stood at 50%, 64% and 76% in 2008, 2010 and 2012 respectively.