1. Choose the odd one out là gì trong tiếng Anh?

Choose the odd one out trong tiếng Anh là một cụm từ có ý nghĩa là nhặt ra cái khác loại trong số một nhóm từ hoặc một nhóm đồ vật. Trong các bài tập tập tiếng Anh thì đây thường là yêu cầu của một bài kiểm tra về từ vựng.

Nói cách khác thì trong số các lựa chọn mà đề bài đưa ra, ta cần phải lựa chọn một từ duy nhất có nghĩa hoặc có cách đọc hoặc có dạng là từ loại khác so với các từ còn lại. Nghe thì rất đơn giản nhưng có rất nhiều bài tập đan xen cả những lựa chọn đánh đố và có ý lừa chúng ta. Do đó, ta cần phải đọc thật kỹ đề bài để đưa ra được lựa chọn chính xác nhất. 

2. Một số bài tập Circle the odd one out lớp 3 có đáp án

Bài 1

1. A. night    B. hospital    C. school    D. airport

2. A. morning    B. shop    C. afternoon    D. evening

3. A. chocolate    B. bank    C. sweets    D. cake

4. A. get up    B. go to school    C. go home    D. balloon

5. A. zoo    B. police station    C. nuts    D. train station

Bài 2

1. spring    chess    winter    summer

2. DVD player    TV    MP3 player    shopping

3. cooking    fishing    autumn    painting

4. Australia    CD player    Brazil    Egypt

5. tennis    volleyball    season    football

Bài 3 

1. A.pen

B. pencil

C.hen

D.rubber

2. A.Sunday

B.Saturday

C.Thursday

D.nurse

3. A.window

B.kite

C.bike

D.like

4. A.hat

B.cat

C.man

D.may

5. A.nose

B.fold

C.old

D.toy

Bài 4

1. A. Hi    B. Nice    C. Hello

2. A. Fine    B. Meet    C. Read

3. A. How    B. What    C. See

4. A. David    B. I    C. You

5. A. Bye    B. Goodbye    C. Later

6. A. Book    B. New    C. Pen

7. A. Rubber    B. Small    C. Big

8. A. Ruler    B. Pencil    C. My

9. A. Library    B. Fine    C. Classroom

10 A. Open    B. Close    C. Please

Đáp án

Bài 1

1. A 2. B 3. B 4. D 5. C

Bài 2

1. Chess 2. Shopping 3. Autumn 4. CD player 5. season

Bài 3

1 - D; 2 - A; 3 - A; 4 - D; 5 - D

Bài 4

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - A; 5 - C; 6 - B; 7 - A; 8 - C; 9 - B; 10 - C

Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích cho các em học sinh lớp 3. Hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo!