Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có ngày Quốc khánh của riêng nước mình. Tuy nhiên, không phải ngày Quốc khánh của nước nào cũng mang ý nghĩa giống nhau. Ví dụ, ở Mỹ ngày Quốc khánh mang ý nghĩa là ngày độc lập (Independence Day) còn ở Pháp thì lại có ý nghĩa là ngày lật đổ chế độ cũ (Fête nationale),...

Có thể nói ngày Quốc khánh của mỗi nước tuy khác nhau về ý nghĩa nhưng đều là ngày đánh dấu một sự kiện hoặc một giai đoạn cụ thể của quốc gia đó.

1. Lễ quốc khánh trong tiếng Anh là gì? 

Trong tiếng Anh, ngày Quốc khánh của các nước được gọi chung là National Day với ý nghĩa là ngày lễ quan trọng của quốc gia. Còn đối với ngày Quốc khánh 2/9 của Việt Nam thì chúng ta có hai cách diễn đạt phổ biến nhất trong tiếng anh là Vietnam's National Day và Vietnam's Independence Day.

2. Từ vựng tiếng Anh về ngày Quốc khánh

Holiday: kỳ nghỉ , ngày nghỉ

August Revolution: Cách mạng tháng 8

Socialist Republic of Vietnam: Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Ceremony : nghi thức, nghi lễ

Celebration: lễ kỉ niệm

Declaration of Independence: Tuyên ngôn độc lập

“Independence - Freedom - Happiness”: “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Patriotic: yêu nước

President Ho Chi Minh: Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ba Dinh Square: Quảng trường Ba Đình

day off: ngày nghỉ

Independence day/ The National Day : Ngày quốc khánh

Democracy (n) : chế độ dân chủ

Nation (n) : quốc gia

Flag (n): lá cờ

Revolutionary War (n): Chiến tranh cách mạng

Colony (n): thuộc địa

Liberty (n) quyền tự do

Government (n): Chính quyền

3. Bài viết về ngày quốc khánh bằng tiếng Anh

Vietnam National Day is a big holiday of Vietnam, taking place on September 2 every year, commemorating the day President Ho Chi Minh read the Declaration of Independence at Ba Dinh Square, Hanoi, giving birth to Democratic Republic of Vietnam, now the Socialist Republic of Vietnam.

72 years since the birth of the Democratic Republic of Vietnam, now the Socialist Republic of Vietnam, the country of Vietnam is constantly striving to rise strongly. After more than 30 years of conducting doi moi, the country has achieved great achievements. The national synergy increased greatly. Vietnam is admired by friends around the world, considered as a symbol of social stability, the spirit of victory over poverty, and upholding humanity in the 21st century.

The great achievements achieved since the founding of the country up to now prove the maturity in all aspects of the Party, State and the entire Vietnamese nation. The past 72 years have been a process of incomparable struggle and sacrifice of the whole nation to protect and build the Vietnamese Fatherland today. Today our country has grown many times stronger, Vietnam has become a prestigious country in the international arena.

Celebrating the 72nd anniversary of National Day September 2, every Vietnamese, wherever he is, in the heart of his motherland or far from the country, can't help but feel emotional when recalling the heroic spirit, the excitement and excitement of the early days of the revolution, especially the historic National Day of September 2, 1945, when President Ho Chi Minh raised his warm voice, read the September 2 Declaration, gave birth Democratic Republic of Vietnam.

This is an opportunity for any Vietnamese, compatriots throughout the country as well as overseas Vietnamese to look towards the country together. Together in memory of the heroes who have sacrificed indomitably, together remember and be grateful to the great man Ho Chi Minh - the national hero. It is an opportunity for the next generations to look back together on the arduous and heroic journey of the nation, cultivate patriotism, and contribute to the nation.

With that great significance and stature, September 2 has become a great national festival, the National Day of the Socialist Republic of Vietnam. The National Day holiday every year has many celebratory and artistic activities that attract a lot of viewers because this is a big and important holiday for Vietnam.