1. Dạng Agree or Disagree là gì?

Khác với Task 1 thì Task 2 trong bài thi IELTS Writing sẽ đòi hỏi bạn phải nêu quan điểm và ý kiến cá nhân của mình đối với chủ đề mà đề bài đưa ra.

Với dạng bài Agree or Disagree, bạn cần phải nói rõ ý kiến của mình là Đồng ý hay Không đồng ý hay là nửa Đồng ý và nửa Không đồng ý. Đây cũng là lỗi mà nhiều bạn gặp phải trong bài thi khi ngay phần mở bài không trả lời được cho câu hỏi: Bạn có đồng ý với quan điểm của đề bài hay không? 

2. Cách viết IELTS Writing Task 2 dạng Agree or Disagree

Cách viết cân bằng quan điểm

+ Introduction: 

- General statement: paraphrase lại đề bài

It is thought by some people that ....

- Thesis statement: trả lời câu hỏi của đề bài - nêu rõ quan điểm cá nhân là có điểm mình đồng ý nhưng cũng có điểm không đồng ý. Các cấu trúc câu phổ biến nhất để thể hiện ý này là:

"While/ Although I agree that .., I believe/ disagree that..."

"I agree that....., but I do not think that..." 

"To a certain extent, I agree that .... . However, I also think that ...."

+ Body:

Lưu ý: Độ dài của 2 đoạn Thân bài nên tương đương nhau, không nên có sự chênh lệch quá nhiều.

Paragraph 1: Dùng cấu trúc song hành/ diễn dịch để giải thích lý do khiến mình agree.

- Câu topic sentence 1: On the one hand, I would agree that ....

- Nói về ưu điểm 1: In other words,... (diễn giải cách khác)

- Nói về ưu điểm 2: For example,.../ for instance,... (đưa ra ví dụ)

- Nói về ưu điểm 3: If ... (đưa ra viễn cảnh nếu không thì sẽ thế nào) 

Paragraph 2: Dùng cấu trúc song hành/ diễn dịch để giải thích lý do khiến mình disagree, hoặc những khía cạnh khác mà mình nghĩ cũng quan trọng.

- Câu topic sentence 2: On the other hand/ Nevertheless, I also think that ....

- Nói về khuyết điểm 1: First,....... It means that ......

- Nói về khuyết điểm 2: Second,..... In particular, ......

- Nói về khuyết điểm 3: Finally,....... For example,...

+ Conclusion:

In conclusion, while ...., I (do not) believe that ... 

Cách viết thiên lệch về một quan điểm cụ thể

+ Introduction: 

- General statement: paraphrase lại đề bài

It is a fact that ....

- Thesis statement: trả lời câu hỏi của đề bài - nêu rõ & trực tiếp quan điểm cá nhân là có điểm mình đồng ý hay không đồng ý:

Personally, I completely agree/ disagree with this idea.

In my opinion, I am in agreement with this idea/ I am not in agreement with this idea.

+ Body:

Có tổng cộng 3 cách để bạn viết phần Body cho ý kiến nghiêng về một phía. Tuy nhiên, bạn nên lựa chọn cách 1 hoặc cách 2 vì cấu trúc và cách viết đơn giản hơn nhiều so với cách 3.

Cách 1: Lý Do - Lý Do

Paragraph 1: Nêu ra lý do 1 (dùng phương pháp diễn dịch)

- Topic sentence 1: The first reason for this is because .... is ...

- Supporting sentences: If .....  For example, .....

Paragraph 2: Nêu ra lý do 2 (dùng phương pháp diễn dịch)

- Topic sentence 2: In addition to the reason above, I also believe that ...

- Supporting sentences: If .....  For example, .....

Cách 2: Lý Do - Lợi Ích/ Hệ Quả

Paragraph 1: Nêu ra (các) lý do (dùng phương pháp diễn dịch / song hành)

- Topic sentence 1: The first reason for .... relates to...

- Supporting sentences: If .....  For example, .....

Paragraph 2: Nêu ra (các) lợi ích/ hệ quả nếu làm như vậy (dùng phương pháp diễn dịch / song hành)

- Topic sentence 2: There are many benefits that people could gain from ....

- Supporting sentences: First,.... Second, .... Finally, ...

Cách 3: Phản Đề - Lý Do

(Cách này áp dụng lập luận phản đề, tức là nêu quan điểm của phe đối lập và phản bác lại. Cách này bạn phải nắm vững vàng cách lập luận và từ vựng phải khá, nếu không dễ viết thành ủng hộ cho quan điểm mà mình không đồng ý)

Paragraph 1: Đưa ra lập luận của phe đối lập và phản bác nó.

- Topic sentence 1:The argument in favour of ...{ý kiến đối lập}.. would be that ...{nêu các lập luận của ý kiến đối lập}... However, I believe this to be unrealistic/ a very shortsighted view.

- Supporting sentences: If .....  For example, .....

Paragraph 2: Nêu ra (các) lý do ủng hộ quan điểm của mình

- Topic sentence 2: The main reason for .... relates to...

- Supporting sentences: If .....  For example, .....

+ Conclusion:

Tuỳ theo mỗi cách viết thân bài sẽ có cách viết các conclusion khác nhau. Nhìn chung bạn cứ dựa vào cách thức

- Câu 1: paraphrase lại câu thể hiện quan điểm của mình.

- Câu 2-3: tóm tắt và nói ngắn gọn các ý trong topic sentence 1 & 2.

3. Bài mẫu IELTS Writing Task 2 dạng Agree or Disagree

Đề bài

In some countries an increasing number of people are suffering from health problems as a result of eating too much fast food. It is therefore necessary for governments to impose a higher tax on this kind of food.

To what extent do you agree or disagree?

Introduction

Để paraphrase lại đề bài, bạn cần sử dụng từ đồng nghĩa và sắp xếp lại câu chủ đề đã cho sẵn trong đề.

-> It is argued that governments should levy a tariff on junk food because the number of health risks associated with consuming this kind of food is on the rise.

Sau đó bạn cần phải nêu ý kiến của bản thân về quan điểm mà đề bài đưa ra.

-> This essay agrees that a higher rate of tax should be paid by fast food companies.

Chúng ta cần viết thêm 1 -2 câu nữa, gọi là outline sentence – với mục đích tóm tắt những gì bạn sẽ viết trong phần thân bài.

-> Firstly, this essay will discuss the fact that alcohol and tobacco companies already pay higher taxes and secondly, discuss how higher taxes could raise prices and lower consumption.

Mở bài hoàn chỉnh:

It is argued that governments should levy a tariff on junk food because the number of health risks associated with consuming this kind of food is on the rise. This essay agrees that a higher rate of tax should be paid by fast food companies. Firstly, this essay will discuss the fact that alcohol and tobacco companies already pay higher taxes and secondly, discuss how higher taxes could raise prices and lower consumption.

Body

Paragraph 1

- Một câu chủ đề thể hiện cho giám khảo biết phần còn lại của đoạn văn nói về cái gì. 

-> Higher excise on liqueur and cigarettes has proven to be successful at curbing the harm caused by these substances.

- Sau đó bạn cần làm rõ thêm ý kiến này của bạn 1 chút. 

-> This revenue has been used to treat health problems associated with these products and has proven useful in advertising campaigns warning people about the dangers of alcohol and tobacco abuse. Tax from fast food could be used in the same way.

- Hãy lấy ví dụ để bảo vệ ý kiến của bạn và giúp bài viết sinh động hơn.

-> The United Kingdom is a prime example, where money from smokers is used to treat lung cancer and heart disease, while at the same time, pumped into health campaigns in schools to warn children about the dangers of smoking.

Paragraph 2

- Giống như công thức trong paragraph 1. Câu chủ đề ở đây sẽ là:

-> Increasing taxes would raise prices and lower consumption

- Ý bổ trợ cho câu chủ đề này:

-> Fast food companies would pass on these taxes to consumers in the form of higher prices and this would lead to people not being able to afford junk food because it is too expensive. Junk food would soon become a luxury item and it would only be consumed occasionally, which would be less harmful to the general public’s health.

Thêm ví dụ:

-> For instance, the cost of organic food has proven prohibitively expensive for most people and that is why only a small percentage of the population buy it regularly.

Thân bài hoàn chỉnh:

Higher excise on liqueur and cigarettes has proven to be successful at curbing the harm caused by these substances. This revenue has been used to treat health problems associated with these products and has proven useful in advertising campaigns warning people about the dangers of alcohol and tobacco abuse. Tax from fast food could be used in the same way. The United Kingdom is a prime example, where money from smokers is used to treat lung cancer and heart disease.

Increasing taxes would raise prices and lower consumption. Fast food companies would pass on these taxes to consumers in the form of higher prices and this would lead to people not being able to afford junk food because it is too expensive. Junk food would soon become a luxury item and it would only be consumed occasionally, which would be less harmful to the general public’s health. For instance, the cost of organic food has proven prohibitively expensive for most people and that is why only a small percentage of the population buy it regularly.

Conclusion

Câu kết luận dùng để khẳng định lại ý kiến của bạn.

-> In conclusion, junk food should be taxed at a higher rate because of the good precedent set by alcohol and tobacco and the fact that the increased cost should reduce the amount of fast food people buy.

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo!