1. Câu điều kiện loại 3 là gì?

Câu điều kiện loại 3 là loại câu dùng để diễn tả một hành động hoặc một sự việc đã không xảy ra trong quá khứ bởi điều kiện nói tới đã không xảy ra.

Công thức

Mệnh đề điều kiện

Mệnh đề chính

If + S + had + Vpp/V-ed

S  + would/could/might + have + Vpp/V-ed

If + thì quá khứ hoàn thành 

S + would/could/might + have + quá khứ phân từ

Chú ý: Đảo ngữ câu điều kiện loại 3

Had + S + Vpp, S + would + have + Vpp

Ví dụ: Had I played better, I might have won. (Nếu tôi chơi tốt hơn, tôi có thể đã thắng.)

Cách dùng

Diễn tả một hành động, sự việc đã không xảy ra trong quá khứ.

Ví dụ: If I had seen you then, I would have invited you to dinner. (Nếu tôi nhìn thấy bạn lúc đó, tôi đã mời bạn ăn tối.)

- Sử dụng "might" để diễn tả một hành động, sự việc đã có thể xảy ra trong quá khứ nhưng không chắc chắn.

Ví dụ: If I had played better, I might have won. (Nếu tôi chơi tốt hơn, tôi có thể đã thắng.)

- Sử dụng "could" để diễn tả một hành động, sự việc đủ điều kiện có thể xảy ra trong quá khứ nếu điều kiện nói tới xảy ra.

Ví dụ: If I had enough money, I could have bought the phone. (Nếu tôi có đủ tiền, tôi đã có thể mua điện thoại.)

2. Biến thể của Câu điều kiện loại 3

- Đối với trường hợp sử dụng điều kiện quá khứ nhưng đề cập đến kết quả mà hành động chưa hoàn thành (mệnh đề chính là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn).

If + S + had + Vpp, S + would + had + been + V-ing

Ví dụ: If the weather had been better, I'd have been sitting in the garden when he arrived. (Nếu thời tiết tốt hơn, tôi đã ngồi trong vườn khi anh ấy đến.)

- Trường hợp nói về quá khứ hoàn thành và kết quả hiện tại thế nào.

If + S + had + Vpp, S + would + V-inf

Ví dụ: If she had followed my advice, she would be richer now. (Nếu cô ấy làm theo lời khuyên của tôi, cô ấy sẽ giàu hơn bây giờ.)

- Trường hợp dùng câu điều kiện loại 3 với điều kiện có tính tiếp diễn, hoàn thành trong quá khứ.

If + S + had + been + V-ing, S + would + have/has + Vpp

Ví dụ: If it hadn't been raining the whole week, I would have finished the laundry. (Nếu cả tuần trời không mưa thì tôi đã giặt xong quần áo rồi.)

Mời các bạn tham khảo bài giảng tổng hợp về tất cả các loại câu điều kiện do cô Hapi Huyen giảng trong video sau: 

3. Bài tập Câu điều kiện loại 3 có đáp án

Chia động từ trong ngoặc ở thì phù hợp

1. I (offer) _____ to help him if I had realized that he was ill.

2. If you had left that wasp alone, it (not sting) _____you.

3. If I (realize) _____what a bad driver you were, I wouldn't have come with you.

4. If I had realized that the traffic lights were red, I (stop) _____

5. But for the fog, we (reach) _____ our destination ages ago.

6. If you had told me that he never paid his debts, I (not lend) _____him the money.

7. If you (not sneeze) _____,he wouldn't have known that we were there.

8. If you (put) _____some mustard in the sandwiches, they would have tasted better.

9. The hens (not get) _____ into the house if you had shut the door.

10. If he had known that the river was dangerous, he (not try) _____to swim across it.

Đáp án

1. I would have offered to help him if I had realized that he was ill.

2. If you had left that wasp alone, it wouldn’t have stung you.

3. If I had realized what a bad driver you were, I wouldn't have come with you.

4. If I had realized that the traffic lights were red, I would have stopped.

5. But for the fog, we would have reached our destination ages ago.

6. If you had told me that he never paid his debts, I wouldn’t have lent him the money.

7. If you hadn’t sneezed, he wouldn't have known that we were there.

8. If you had put some mustard in the sandwiches, they would have tasted better.

9. The hens wouldn’t have got into the house if you had shut the door.

10. If he had known that the river was dangerous, he wouldn’t have tried to swim across it.

Trên đây là bài học về Câu điều kiện loại 3. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài học tiếp theo!