1. Cấu trúc đảo ngữ trong câu điều kiện là gì?

Thông thường cấu trúc của một câu điều kiện tiếng Anh sẽ có vế “if” ở đầu câu. Do đó, cấu trúc đảo ngữ nghĩa là tráo đổi vị trí giữa chủ ngữ và động từ trong câu nhằm khẳng định hoặc nhấn mạnh ý nghĩa diễn đạt.

Dấu hiệu nhận biết các câu điều kiện có đảo ngữ là vế “if” sẽ không xuất hiện mà thay vào đó là các từ ngữ như “should”, “were” hay “had”. Vì thế để tránh hiểu sai nghĩa của hình thức đảo ngữ dưới đây sẽ là các cấu trúc câu điều kiện loại 1, 2 và 3.

2. Cấu trúc đảo ngữ trong các loại câu điều kiện

Cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện loại 1

- Mệnh đề đảo ngữ trong câu điều kiện loại 1 diễn tả trạng thái trang trọng, lịch sự, nhã nhặn hơn nhằm đưa ra những lời khuyên, yêu cầu, tư vấn hoặc thậm chí là nhờ vả.

- Cấu trúc: Should + S + (not) Vinf, S + will + Vinf

- Ví dụ: 

If I have a lot of money, I will buy lots of nice clothes.

→ Should I have a lot of money, I will buy lots of nice clothes.

If you try to work, you will soon be employed as a full-time employee of the company.

→ Should you try to work, you will soon be employed as a full-time employee of the company.

Cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện loại 2

- Thông thường câu điều kiện loại 2 sẽ mang nghĩa về sự áp đặt đưa ra lời khuyên cứng rắn cho người khác. Nhưng khi ở hình thức đảo ngữ thì ý nghĩa của câu sẽ được giảm nhẹ, thể hiện sự tôn trọng, tế nhị trong lời nói, hạn chế sự áp đặt.

Cấu trúc if ở câu điều kiện loại 2 luôn dùng động từ to be là “were” không có trường hợp nào dùng “was”, vì thế ở thể đảo ngữ cấu trúc cũng tương tự chỉ đảo động từ “were” lên đầu câu thay cho “if”.

- Cấu trúc: Were + S + Object/ sth hoặc (not) to Verb, S + would/could + Vinf.

- Ví dụ:

If I were you, I would not behave in such a polite manner in front of my boss.

→ Were I you, I would not behave in such a polite manner in front of my boss.

If I studied at a prestigious university, I would have the opportunity to work abroad.

→ Were I to study a prestigious university, I would have the opportunity to work abroad.

Cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện loại 3

- Cấu trúc: Had + S + (not) V3/ed, S + would have + V3/ed

- Ví dụ: 

If she had tried more practice, she would have won that competition.

→ Had she tried more practice, she would have won that competition.

If he hadn’t given up early, he would have been successful in the business.

→ Had he not given up early, he would have been successful in the business.

Cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện loại hỗn hợp

- Cấu trúc: Had + S + (not) V3/ed, S + would/could + V

Ví dụ: 

If I hadn’t lost her car, she wouldn’t be sad right now.

→ Had I not lost her car, she wouldn’t be sad right now.

3. Bài tập về Cấu trúc đảo ngữ trong câu điều kiện

Viết lại các câu sử dụng cấu trúc đảo ngữ

1. If you plant seeds on the ground, you will have a beautiful garden of flowers

2. If it snows, we will have to reschedule tomorrow.

3. If you treat people around you well, you will feel happy in your heart.

4. If you try to nurture your dream, you will accomplish it in the future.

5. If it rains, we will have to cancel the concert today.

6. If you love someone sincerely, you will receive that love again.

7. If she has a headache, she will see a doctor for treatment.

8. If you agree to join my birthday party, I will feel very happy.

9. If he refused the confession, she would feel very sad.

10. If I successfully complete the project, I will receive a great bonus from the company.

Đáp án

1. Should you plant seeds on the ground, you will have a beautiful garden of flowers.

2.  Should it snow, we will have to reschedule tomorrow.

3. Should you treat people around you well, you will feel happy in your heart.

4. Should you try to nurture your dream, you will accomplish it in the future.

5. Should it rain, we will have to cancel the concert today.

6. Should you love someone sincerely, you will receive that love again.

7. Should she have a headache, she will see a doctor for treatment.

8. Should you agree to join my birthday party, I will feel very happy.

9. Were he to refuse the confession, she would feel very sad.

10. Should I successfully complete the project, I will receive a great bonus from the company.

Trên đây là bài học về Cấu trúc đảo ngữ trong câu điều kiện. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo!