Trong các bài học về ngữ pháp của tiếng Anh lớp 6, chúng ta sẽ được học về cấu trúc câu “ there is, there are”. Mặc dù cấu trúc này ta vẫn thường hay gặp nhưng cũng rất dễ nhầm lẫn trong cách sử dụng. Chính vì vậy, bài viết dưới đây sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về mẫu câu này và cách dùng đúng của chúng như thế nào nhé!

1. Cấu trúc There is

Dùng với danh từ đếm được số ít

+) Dạng khẳng định: There is + a/an/the + danh từ đếm được số ít

-) Dạng phủ định: There is not + a/an/the/any + danh từ đếm được số ít

?) Dạng nghi vấn: Is there + any + danh từ đếm được số ít?

Ví dụ:

(+) There is an apple on the table.

(-) There isn’t any ruler on the table.

(?) Is there any pencil on the table?

Dùng với danh từ không đếm được

+) Dạng khẳng định: There is + (some) + danh từ không đếm được

-) Dạng phủ định: There is not + any + danh từ không đếm được

?) Dạng nghi vấn: Is there + any + danh từ không đếm được?

Ví dụ:

(+) There is some cheese on the table.

(-) There isn’t any cheese on the table.

(?) Is there any cheese on the table?

2. Cấu trúc There are

+) Dạng khẳng định: There are + danh từ đếm được số nhiều

-) Dạng phủ định: There are not + danh từ đếm được số nhiều

?) Dạng nghi vấn: Are there + danh từ đếm được số nhiều?

Ví dụ:

(+) There are 4 apples.

(-) There are not 5 apples.

(?) Are there 4 apples?

3. Dạng viết tắt của There is/ There are

Cấu trúc There is/There are thường được viết tắt theo dạng:

There is = There’s

There are = There’re

There is not = There’s not = There isn’t

There are not = There’re not = There aren’t

4. Bài tập tiếng Anh lớp 6 về There is/There are

Bài 1: Hoàn thành các câu sau, sử dụng đúng động từ trong ngoặc, chú ý các câu ở dạng nghi vấn.

1.There ( be) ____ a flight from here to London.

2. There (be/ not) ____ any interesting books I want to see in this library.

3. There ( be) ____ any danger on that side of the island?

4. There (be) ____ two kitchens in my house.

5. There (be) ____ a difficult test we have to do this weekend.

6. There (be) ____ a few bananas and a few apples on the table.

7. There (be) ____ only one way to solve this problem.

8. There (be) ____ enough time to finish the work?

9. There (be/ not) ____ any snakes in the garden.

10. There (be) ____ a lot of people in the supermarket.

11. There (be) ____ a new school bus this school year?

12. There (be) ____ a lot of milk in the refrigerator.

13. There (be/ not) ____ much chocolate in the cupboard.

14. There (be/ not) ____ any sugar in the bowl.

15. There (be) ____ an apple and an orange on the table.

Bài 2: Sắp xếp lại các từ sau để được một câu hoàn chỉnh.

1.food/ there/ any/ Is/ refrigerator/the /?/in

2.not/ tigers/ There/ many/ are/ the / in /./ world

3. a/ information/ of/ the/ lot/ on/ There/ ./ Internet/ is

4. five/ are/ members/ There/ family/./ in/ my

5. are/ There/ any/ not/ park/ children/ the/./ in

Bài 3: Dịch các câu sau sang tiếng anh

1.Có 35 học sinh trong lớp mình.

2. Có một vài bông hoa đẹp ở trong vườn.

3. Không có nhiều xe cộ trên đường phố vào ban đêm.

4. Có rất nhiều sữa ở trong tủ lạnh.

5. Không có nhiều chương trình ti vi hay vào tối thứ hai.

4. Đáp án các bài tập

Bài 1:

1. is

2. are not

3. Is there

4. are

5. is

6. are

7. is

8. Is there

9. are not

10. are

11. Is there

12. is

13. is not

14. is not

15. is

Bài 2:

1. Is there any food in the refrigerator?

2. There are not many tigers in the world.

3. There is a lot of information on the internet.

4. There are five members in my family.

5. There are not any children in the park.

Bài 3:

1. There are 35 students in my class.

2. There are some beautiful flowers in the garden.

3. There is not / isn’t a lot of traffic on the street at night.

4. There is a lot of milk in the refrigerator.

5. There are not many interesting TV programmes on Monday.

Hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo!