Mặc dù dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp, nhưng kỳ thi THPT Quốc gia 2021 vẫn được đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra bạn đầu. Trong buổi sáng ngày hôm qua (7/7) và sáng hôm nay (8/7), các sĩ tử đã trải qua rất nhiều bài thi từ Toán, Ngữ Văn đến các bộ môn bổ trợ như Hóa, Sinh, Sử, Địa,... Và buổi chiều hôm nay (8/7) đã kết thúc kỳ thi với môn thi cuối cùng là môn Ngoại ngữ. 

Sau đây là đáp án các mã đề của môn tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia 2021 đợt 1. Các bạn hãy đọc lại và kiểm tra để biết được số điểm mà mình đã đạt được là bao nhiêu nhé!

Mời các bạn ấn F5, chúng tôi sẽ cập nhật liên tục!

Đáp án đề 401

1. A 2.C 3.A 4.A 5.B 6.B 7.A 8.A 9.D 10.B
11.B 12.A 13.A 14.C 15.D 16.C 17.B 18.D 19.B 20.C
21.C 22.D 23.A 24.C 25.A 26.D 27.D 28.D 29.C 30.B
31.C 32.D 33.C 34.D 35.A 36.A 37.B 38.B 39.B 40.D
41.B 42.D 43.B 44.B 45.D 46.D 47.B 48.D 49.C 50.A

Đáp án đề 402

1. A 2.C 3.D 4.B 5.D 6.D 7.C 8.A 9.C 10.C
11.A 12.B 13.A 14.B 15.A 16.D 17.D 18.D 19.A 20.B
21.A 22.B 23.A 24.B 25.B 26.D 27.A 28.B 29.D 30.A
31.D 32.D 33.D 34.A 35.A 36.A 37.B 38.A 39.B 40.D
41.A 42.B 43.B 44.D 45.C 46.B 47.B 48.A 49.A 50.D

Đáp án đề 403 

1.B 2.C 3.B 4.B 5.A 6.D 7.D 8.A 9.B 10.D
11.A 12.D 13.C 14.D 15.B 16.B 17.C 18.C 19.B 20.D
21.A 22.A 23.A 24.B 25.C 26.B 27.A 28.D 29.A 30.B
31.C 32.D 33.B 34.A 35.C 36.C 37.D 38.C 39.D 40.D
41.C 42.D 43.C 44.B 45.B 46.D 47.A 48.C 49.D 50.B


Đáp án đề 404

1. D 2. A 3. B 4. C 5. D 6. C 7. B 8. B 9. C 10. D
11. B 12. C 13. C 14. B 15. D 16. D 17. A 18. B 19. C 20. B
21. D 22. A 23. C 24. C 25. D 26. C 27. C 28. A 29. C 30. B
31. A 32. C 33. A 34. B 35. B 36. B 37. C 38. A 39. A 40. C
41. A 42. C 43. A 44. C 45. C 46. A 47. B 48. B 49. A 50. A

Đáp án đề 405

1. D 2. C 3.B 4.C 5.B 6.B 7.C 8.D 9.B 10.C
11. D 12.C 13.A 14.D 15.C 16.A 17.C 18.D 19.B 20.B
21.D 22.D 23.C 24.A 25.C 26.C 27.C 28.A 29.B 30.B
31.D 32.A 33.C 34.D 35.A 36.D 37.A 38.D 39.B 40.B
41.A 42.B 43.A 44.A 45.B 46.D 47.B 48.A 49.A 50.D

Đáp án đề 406

1. C 2. A 3. C 4. D 5. B 6. D 7. B 8. B 9. C 10. B
11. C 12. D 13. B 14. C 15. D 16. C 17. B 18. B 19. B 20. A
21. A 22. B 23. C 24. D 25. D 26. C 27. C 28. A 29. A 30. A
31. D 32. B 33. B 34. A 35. A 36. A 37. C 38. C 39. D 40. A
41. D 42. C 43. D 44. C 45. D 46. C 47. B 48. A 49. C 50. C

Đáp án đề 407 

1.A 2. C 3.D 4.A 5.C 6.D 7.A 8.B 9.A 10.C
11. B 12.B 13.B 14.D 15.D 16.B 17.D 18.A 19.C 20.A
21.B 22.C 23.B 24.C 25.C 26.C 27.C 28.D 29.A 30.B
31.D 32.D 33.D 34.B 35.C 36.D 37.A 38.A 39.D 40.A
41.B 42.D 43.A 44.D 45.C 46.D 47.A 48.A 49.C 50.C

Đáp án đề 408

1.A 2. C 3.D 4.A 5.C 6.D 7.A 8.B 9.A 10.C
11. B 12.B 13.B 14.D 15.D 16.B 17.D 18.A 19.C 20.A
21.B 22.C 23.B 24.C 25.C 26.C 27.C 28.D 29.A 30.B
31.D 32.D 33.D 34.B 35.C 36.D 37.A 38.A 39.D 40.A
41.B 42.D 43.A 44.D 45.C 46.D 47.A 48.A 49.C 50.C

Đáp án đề 409 

1.D 2.D 3.B 4.B 5.D 6. B

7.C

8. B 9. A 10.C
11.C 12.C 13.D 14.A 15. A 16.D 17.B 18.B 19.A 20.A
21.D 22.D 23.A 24.A 25.B 26.A 27.D 28.D 29.D 30.B
31.D 32.B 33.B 34.A 35.D 36.D 37.B 38.B 39.B 40.A
41.B 42.D 43.A 44.A 45.B 46.A 47.D 48.C 49.A 50.A

Đáp án đề 410

1.D 2.D 3.A 4.B 5.A 6.B 7.B 8.A 9.A 10.C
11.D 12.D 13.C 14.A 15.D 16.D 17.B 18.A 19.B 20.B
21.C 22.B 23.C 24.B 25.B 26.D 27.B 28.A 29.A 30.D
31.A 32.C 33.D 34.C 35.A 36.D 37.C 38.D 39.B 40.A
41.C 42.D 43.C 44.A 45.D 46.C 47.B 48.B 49.D 50.A

Đáp án đề 411

1. B 2.A 3. C 4.D 5.B 6. A 7. C 8. A 9. B 10.D
11.C 12.A 13.C 14.D 15.C 16. B 17.C 18.C 19.D 20.C
21.C 22.C 23.B 24.D 25. B 26. D 27.B 28.C 29.D 30.B
31.D 32.B 33.A 34.B 35.B 36.A 37.B 38.B 39.A 40.C
41.D 42.B 43.A 44.A 45. A 46.C 47.C 48. A 49.C 50.D


Đáp án đề 412

1.D 2.A 3.B 4B. 5.C 6.A 7.B 8.B 9.A 10.D
11.C 12.C 13.C 14.A 15.D 16.D 17.D 18.C 19.B 20.C
21.D 22.B 23.A 24.A 25.C 26.D 27.B 28.A 29.C 30.A
31.B 32.D 33.D 34.A 35.A 36.B 37.D 38.B 39.B 40.B
41.B 42.C 43.C 44.B 45.C 46.A 47.C 48.A 49.A 50.D

Đáp án đề 413 

1.D 2.B 3.A 4.D 5.A 6.D 7.B 8.D 9.D 10.B
11.B 12.A 13.B 14.D 15.D 16.A 17.D 18.C 19.A 20.A
21.C 22.D 23.D 24.A 25.D 26.A 27.A 28.C 29.C 30.C
31.D 32.C 33.D 34.C 35.C 36.C 37.A 38.C 39.C 40.A
41.A 42.A 43.C 44.C 45.A 46.A 47.D 48.C 49.A 50.C


Đáp án đề 414

1. B 2. D 3. A 4. C 5. B 6. C 7. A 8. B 9. B 10. B
11. D 12. C 13. C 14. C 15. B 16. D 17. B 18. A 19. A 20. C
21. D 22. A 23. C 24. D 25. D 26. D 27. B 28. C 29. D 30. C
31. B 32. D 33. B 34. B 35. C 36. B 37. C 38. C 39. D 40. D
41. C 42. D 43. B 44. B 45. D 46. B 47. A 48. C 49. C 50. B

Đáp án đề 415 

1. A 2.D 3.D 4. B 5.B 6.A 7.A 8.A 9.B 10.C
11.A 12.B 13.B 14.D 15.D 16.A 17.C 18.A 19.B 20.D
21.C 22.C 23.D 24.B 25.B 26.D 27.D 28.D 29.B 30.C
31.D 32.A 33.A 34.A 35.C 36.D 37.D 38.A 39.C 40.B
41.C 42.A 43.C 44.A 45.D 46.C 47.D 48.A 49.C 50.D

Đáp án đề 416

1.D 2.B 3.D 4.D 5.A 6.C 7.D 8.A 9.D 10.C
11.C 12.C 13.B 14.A 15.D 16.C 17.A 18.C 19.A 20.B
21.D 22.D 23.B 24.D 25.C 26.C 27.B 28.B 29.B 30.D
31.D 32.D 33.C 34.C 35.C 36.B 37.B 38.C 39.C 40.B
41.D 42.D 43.D 44.B 45.D 46.C 47.B 48.D 49.C 50.C

Đáp án đề 417 

1. C 2.C 3.C 4.B 5.B 6.C 7.B 8.A 9.C 10.D
11.A 12.C 13.D 14.A 15.A 16.C 17.C 18.D 19.D 20.D
21.D 22.A 23.B 24.C 25.C 26.D 27.A 28.D 29.D 30.C
31.D 32.D 33.A 34.A 35.D 36.D 37.A 38.D 39.A 40.D
41.A 42.C 43.A 44.C 45.C 46.A 47.C 48.D 49.A 50.C


Đáp án đề 418

1.B 2.C 3.A 4.D 5.C 6.D 7.D 8.C 9.C 10.A
11.D 12.D 13.A 14.B 15.B 16.B 17.D 18.B 19.D 20.C
21.A 22.A 23.C 24.C 25.D 26.C 27.A 28.D 29.A 30.C
31.C 32.D 33.D 34.A 35.D 36.C 37.A 38.A 39.C 40.D
41.A 42.A 43.D 44.C 45.A 46.A 47.A 48.B 49.B 50.C

Đáp án đề 419

1. D 2. C 3. D 4. A 5. B 6. C 7. C 8. D 9. C 10. D
11. A 12. D 13. B 14. D 15. A 16. B 17. A 18. B 19. D 20. C
21. B 22. C 23. C 24. D 25. C 26. A 27. D 28. C 29.  A 30. C
31. D 32. A 33. A 34. B 35. B 36. B 37. A 38. A 39. B 40. A
41. A 42. B 43. A 44. D 45. D 46. B 47. A 48. C 49. C 50. B

Đáp án đề 420

1. A 2. C 3. D 4. C 5. B 6. C 7. C 8. A 9. D 10. D
11. C 12. D 13. D 14. D 15. D 16. A 17. C 18. C 19. A 20. C
21. A 22. D 23. D 24. D 25. A 26. B 27. C 28. B 29. C 30. D
31. D 32. C 33. B 34. B 35. C 36. B 37. D 38. D 39. A 40. D
41. C 42. B 43. D 44. D 45. A 46. B 47. A 48. C 49. A 50. B

Đáp án đề 421 

1. D

2. C

3. B

4. C

5. D

6. C

7. C

8. C

9. B

10. A

11. A

12. D

13. D

14. B

15. A

16. B

17. C

18. B

19. B

20. B

21. A

22. A

23. B

24. B

25. A

26. C

27. B

28. A

29. A

30. D

31. C

32. C

33. A

34. A

35. A

36. B

37. B

38. A

39. C

40. C

41. C

42. A

43. C

44. A

45. B

46. B

47. A

48. C

49. A

50. B


Đáp án đề 422

1.D 2.D 3.A 4.B 5.A 6.A 7.B 8.C 9.B 10.D
11.C 12.D 13.B 14.C 15.D 16.C 17.D 18.A 19.A 20.D
21.A 22.A 23.D 24.C 25.B 26.A 27.A 28.D 29.C 30.D
31.B 32.D 33.A 34.A 35.C 36.B 37.B 38.C 39.A 40.C
41B 42.B 43.B 44.C 45.A 46.C 47.B 48.A 49.C 50.C

Đáp án đề 423 

1.  A 2. B 3. D 4. C 5. B 6. D 7. D 8. A 9. B 10. B
11. A 12. B 13. A 14. C 15. B 16. D 17. D 18. C 19. B 20. D
21. B 22. D 23. A 24. D 25. C 26. C 27. D 28. C 29. A 30. C
31. C 32. A 33. B 34. A 35. A 36. A 37. A 38. D 39. D 40. B
41. A 42. D 43. D 44. B 45. C 46. B 47. C 48. A 49. D 50. C


Đáp án đề 424

1. D 2. A 3. B 4. D 5. B 6. A 7. C 8. B 9. D 10. B
11. D 12. B 13. A 14. C 15. B 16. A 17. D 18. A 19. D 20. A
21. D 22. C 23. C 24. A 25. A 26. B 27. A 28. C 29. A 30. A
31. B 32. A 33. A 34. B 35. D 36. B 37. D 38. C 39. C 40. D
41. C 42. C 43. D 44. C 45. D 46. B 47. D 48. B 49. C 50. B