Mặc dù kỳ thi tuyển sinh vào 10 tại các tỉnh thành của cả nước đã kết thúc được vài tuần rồi nhưng hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn học sinh 5 bộ đề thi của 5 tỉnh thành kèm đáp án chuẩn nhất từ Bộ GD&ĐT. 

1. Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh tại Hà Nội năm 2021

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 có đáp án

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 có đáp án

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 có đáp án

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 có đáp án

Đáp án

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 có đáp án

2. Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh Nghệ An năm 2021

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 có đáp án

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 có đáp án

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 có đáp án

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 có đáp án

Đáp án

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 có đáp án

3. Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh Thanh Hóa năm 2021

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 có đáp án

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 có đáp án

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 có đáp án

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 có đáp án

Đáp án

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 có đáp án

4. Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh An Giang năm 2021

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 có đáp án

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 có đáp án

Đáp án

1 – Classrooms activities are not as interesting as outdoor activities.

2 – She has studied Japanese for six months.

3 – Unless he tries more, all the family members will not feel happy.

4 – Many people in my city were fined for not wearing masks in public.

5 – The footballer who is living in Can Tho now has scored many goals for his team.

6 – The pandemic is breaking out, so we should go on vacation this summer.

7 – C; 8 – B; 9 – C; 10 – D;

11 – A; 12 – A; 13 – B; 14 – A;

15 – D; 16 – C; 17 – C; 18 – C;

19 – D; 20 – B; 21 – C; 22 – D;

23 – C; 24 – D; 25 – D; 26 – A; 27 – B;

28 – A; 29 – D; 30 – B; 31 – C; 32 – B;

33 – C; 34 – A;

5. Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh Hải Dương năm 2021

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 có đáp án

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 có đáp án

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 có đáp án

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 có đáp án

Đáp án

CÂU

Đ/A

CÂU

Đ/A

CÂU

Đ/A

CÂU

Đ/A

CÂU

Đ/A

1

D

11

C

21

B

31

C

41

B

2

C

12

D

22

A

32

C

42

D

3

D

13

B

23

A

33

B

43

D

4

A

14

A

24

A

34

B

44

D

5

A

15

D

25

A

35

C

45

B

6

D

16

D

26

C

36

A

46

D

7

C

17

C

27

B

37

A

47

A

8

D

18

A

28

D

38

C

48

C

9

D

19

A

29

C

39

B

49

C

10

A

20

D

30

B

40

A

50

D