Khác với IELTS Writing Task 1 chủ yếu là để mô tả thì Task 2 lại xoay quanh các bài luận cần các bạn phải nêu bật được nội dung của đề thi và ý kiến của mình về chủ đề được đưa ra. Cụ thể thì Task 2 là một bài luận có độ dài ít nhất là 250 từ, gần như gấp đôi số lượng từ mà bạn cần phải viết ở Task 1. 

Do đó, thời lượng viết Task 2 cũng sẽ chiếm nhiều thời gian hơn, thường là 40 phút trong tổng số 60 phút làm bài. Và số điểm của Task 2 cũng chiếm đến 2/3 tổng số điểm của bài thi Writing. Với sự khác biệt như vậy, các bạn cần phải học cách cân bằng và phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý để có thể hoàn thành đầy đủ cả hai phần thi.

Sau đây là giáo trình IELTS Writing Task 2 band 5.0, mời các bạn tham khảo!

No.

LESSON

MAIN CONTENT

VOCABULARY

1

Argument essay

1. Introduction paragraph

2. Conclusion paragraph

- In recent years, These years, These days, Recently, Today, Nowadays, Currently

- It is obvious that…/ It is true that…./ It is undoubted that…/ It is likely that…./ It is possible that….

- Many people argue that…/ Some people think that/ It is thought that….

- I think/ I believe/ I suppose/ In my opinion

- In conclusion/ To sum up/ In short/ To conclude/ All in all

2

Argument essay

1. Brainstorming ideas

2. Common essay structure

- advantages, benefits, positive effects

- disadvantages, drawbacks, negative effects

- One the one hand, on the other hand, in terms of, in favor of, however, nevertheless, in contrast

- Moreover, Furthermore, In addition, Additionally, Finally

3

Argument essay

1. Opinion/ Evidence/ Example

2. Writing styles

- Many people say that…/ People think that…./ Some people believe that…./ It is said that…/ it is often thought that…./ It is sometimes believed that…/ People argue that….

- There is a fact that…./ It is evident that…../ There is some evidence to suggest that…

- For example/ For instance/ One good illustration is that

4

Problem and solution essay

1. Useful languages about problems and solutions

2. Common essay structure

- problem, problematic, difficulty, trouble, issue, matter, result, consequence

- deal with, cope with, tackle, handle, solve, resolve, solution

5

Cause and effect essay

1. Useful languages about causes

2. Common essay structure

- result in, cause, lead to, make

- cause, reason, why

6

Discussion essay

1. Common structure

2. Objective ideas

- while, whilst, whereas

- although, though, even though, even if, despite, in spite of

- in fact, actually, in reality, in practice

Mỗi dạng bài sẽ được chia thành 1 bài học riêng lẻ. Các bạn nhớ chú ý theo dõi và cập nhật thường xuyên nhé!