Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trong các buổi phỏng vấn xin việc đã không còn là điều quá xa lạ đối với các bạn sinh viên mới ra trường hoặc những người đang trên con đường tìm việc làm. Thậm chí, đây còn là một phần bắt buộc khi đi phỏng vấn ở nhiều công ty, nhất là những công ty lớn hoặc doanh nghiệp nước ngoài. 

Hôm nay, chúng tôi sẽ giúp các bạn chuyên ngành kế toàn có thêm gợi ý về những nội dung cơ bản nhất khi giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh trong buổi phỏng vấn. Mời các bạn tham khảo và chúc các bạn thành công!

1. Giới thiệu bản thần bằng tiếng Anh phỏng vấn kế toán

Could you please introduce yourself a little bit? (Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân được không)

I am Nguyen Hoang Minh. I graduated from Finance Academy last year, and my major is accounting. Since I was a little kid, I fell in love with numbers and counting already. Since then, I wanted to be an accountant and that’s why you see me here today. I’m a person who’s always meticulous in calculating because I know that an accountant should be precise at work. In my free time, I often read news on the internet, especially news about economy and finance.

Tôi là Nguyễn Hoàng Minh. Tôi đã tốt nghiệp Học viện Tài chính năm ngoái, và chuyên ngành của tôi là kế toán. Từ khi còn nhỏ, tôi đã yêu các con số và phép tính rồi. Kể từ đó, tôi muốn trở thành một kế toán viên và đó là lý do tại sao bạn thấy tôi ở đây hôm nay. Tôi là một người luôn tính toán tỉ mỉ vì tôi biết rằng một kế toán viên cần phải chính xác trong công việc. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường đọc tin tức trên mạng, đặc biệt là các tin tức về kinh tế, tài chính.

Tell us about your previous work experience? (Hãy cho chúng tôi biết về kinh nghiệm làm việc trước đây của bạn?)

As I mentioned before, I graduated from Finance Academy, and I majored in accounting. After graduation, I have worked for a company as an accountant for more than 2 years. I was able to use some accounting applications to manage routine transactions and the balance sheet efficiently. I also learnt a lot and worked with my co-workers about some aspects such as capital, income tax, assets and liabilities. Working for the previous company, I knew how to manage my work logically which helped me know to classify the documents, update the daily information to analyze, make plans and make reports to the managers.

Như tôi đã đề cập trước đó, tôi tốt nghiệp Học viện Tài chính, và tôi học chuyên ngành kế toán. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm kế toán viên cho một công ty được hơn 2 năm. Tôi đã có thể sử dụng một số ứng dụng kế toán để quản lý các giao dịch thông thường và bảng cân đối kế toán một cách hiệu quả. Tôi cũng đã học hỏi được nhiều điều và làm việc với đồng nghiệp về một số khía cạnh như vốn, thuế thu nhập, tài sản và công nợ. Trong thời gian làm việc cho công ty cũ, tôi đã biết cách quản lý công việc một cách logic, phân loại hồ sơ, cập nhật thông tin hàng ngày để phân tích, lập kế hoạch và báo cáo cho người phụ trách.

What are your expectations if you are officially employed in our company? (Bạn kỳ vọng những gì nếu bạn là nhân viên chính thức của công ty chúng tôi?)

I expect to have great opportunities of moving up, particularly I hope to become a chef accountant in the next 5 years. I am going to prepare myself to understand carefully what all is required to become a chief accountant. This position carries a lot of responsibilities and I cannot afford any mistakes in my work such as handle the complete accounting departments and the employees, update all the latest accounting laws and procedures, the heads of other departments, and come up with strategies on facing coordinate with financial crunches and many others.

Tôi kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến, đặc biệt tôi hy vọng sẽ trở thành kế toán trưởng trong 5 năm tới. Tôi sẽ tự trang bị cho bản thân thông qua việc tìm hiểu kỹ càng những gì cần thiết để trở thành một kế toán trưởng. Vị trí này gánh vác rất nhiều trọng trách và tôi không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào trong công việc của mình như xử lý các bộ phận kế toán và nhân viên, cập nhật tất cả các luật và quy trình kế toán mới nhất, cùng với các trưởng bộ phận khác đưa ra các chiến lược đối mặt với những khó khăn về tài chính và nhiều vấn đề khác. 

2. Từ vựng về kế toán cần ghi nhớ để áp dụng

- Meticulous (adj): Tỉ mỉ, cẩn thận

- Calculate(v): Tính toán

- Precise (adj): Chính xác

- Accounting application (n): Phần mềm kế toán

- Transaction (n): Giao dịch

- Capital (n): Vốn

- Income tax (n): Thuế thu nhập

- Asset (n): Tài sản

- Liability (n): Công nợ

- Chef accountant (n): Kế toán trưởng

- Laws and procedure (n): Luật và quy trình

- Financial crunch (n) :Khủng hoảng tài chính