1. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Địa lý 

Từ mới  Phiên Âm Nghĩa
Plateau /plæˈtəʊ/ cao nguyên
Latitude   /ˈlæt̬.ə.tuːd/ vĩ độ
Migration  /mɑɪˈɡreɪ•ʃən/ di cư 
Longitude   /ˈlɑːn.dʒə.tuːd/ kinh độ 
Peninsula   /pəˈnɪn.sə.lə/ bán đảo 
Equator   /ɪˈkweɪ.t̬ɚ/ Xích Đạo 
Asia /ˈeɪʒə/ Châu Á
America /əˈmerɪkə/ Châu Mỹ
North Pole   /ˌnɔːrθ ˈpoʊl/ Cực bắc
Valley /ˈvæl.i/ thung lũng
South Pole   /ˌsaʊθ ˈpoʊl/ Cực Nam 
Nuclear energy /ˈnuːkliər ˈen.ɚ.dʒi/ năng lượng hạt nhân
Volcano  /vɑːlˈkeɪ.noʊ/ núi lửa 
Africa /ˈæfrɪkə/ Châu Phi
Ocean /ˈoʊ.ʃən/ đại dương
Tsunami   /tsuːˈnɑː.mi/ sóng thần 
Europe /ˈjʊrəp/ Châu Âu
Radiation  /ˌreɪ.diˈeɪ.ʃən/ phóng xạ
Atmosphere  /ˈæt.mə.sfɪr/ khí quyển
Australia /Auˈstralia/ Châu Đại Dương
Arctic /ˈɑːrktɪk/ Bắc Cực
Sea level   /ˈsiː ˌlev.əl/ mực nước biển 
Rainforest /ˈreɪn.fɔːr.ɪst/ rừng mưa nhiệt đới
Antarctica /ænˈtɑːrktɪkə/ Châu Nam Cực
Earthquake  /ˈɝːθ.kweɪk/ động đất 
Border /ˈbɔːrdər/ biên giới
Atlantic Ocean /ətˌlæntɪk ˈoʊʃn/ Đại Tây Dương
Erosion  /ɪˈroʊ.ʒən/ xói mòn
Canal /kəˈnæl/ kênh đào
Arctic Ocean /ˌɑːrktɪk ˈoʊʃn/ Bắc Băng Dương
 
Lava  /ˈlɑː.və/ dung nham
North America /ˌnɔːrθ əˈmerɪkə/ Bắc Mỹ
Oil rig  /ˈɔɪl rɪɡ/ giàn khoan dầu
Wind farm   /ˈwɪnd ˌfɑːrm/ trang trại điện gió
Urban  /ˈɝː.bən/ thành thị 
South America /ˌsaʊθ əˈmerɪkə/ Nam Mỹ
Rural /ˈrʊr.əl/ nông thôn
Power station /ˈpaʊ.ɚ ˌsteɪ.ʃən/ trạm phát điện 
Coast/shore  /koʊst/ /ʃɔːr/ bờ biển
Cliff   /klɪf/ vách đá 
Plain /pleɪn/ đồng bằng
Oasis /oʊˈeɪsɪs/ ốc đảo
Desert /ˈdez.ɚt/ sa mạc 
Path /pæθ/ đường mòn
Abyss /əˈbɪs/ vực thẳm

2. Mẫu câu tiếng Anh chủ đề Địa lý 

- Where's Ho Chi Minh City? - Thành phố Hồ Chí Minh ở đâu? 

- Is France near England? - Nước Pháp và nước Anh có gần nhau không? 

- How far is it to Hanoi? - Từ đây cách Hà Nội bao xa? 

- How far away is the closest star to Earth? - Ngôi sao gần nhất cách Trái Đất bao nhiêu? 

- Is it far from here? - Chỗ đó có xa đây không vậy? 

Hẹn các bạn ở bài học tiếp theo!