Từ vựng chủ đề Quốc gia là một trong những chủ đề quan trọng trong tiếng Anh, giúp bạn có thể trao đổi với bạn bè quốc tế về nơi chốn rau cắt rốn hay nơi mà mình sinh sống, làm việc và học tập mỗi ngày. Hãy cùng IELTS 24h tổng hợp 1 số từ vựng chủ đề Quốc gia ở bài viết dưới đây nhé

1. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Quốc gia đến từ châu Âu

Tiếng Anh Phiên Âm Nghĩa
Belarus         /ˌbɛləˈrʊs/  Belarus
Bulgaria          /bʌlˈgɛəriə/ Bun-ga-ri
Czech Republic         /ˌtʃɛk rɪˈpʌblɪk/ Cộng hòa Séc
Hungary        /ˈhʌŋgəri/ Hung-ga-ri
Poland         /ˈpəʊlənd / Ba Lan
Romania        /rəʊˈmeɪniə/  Romania
Russia         /ˈrʌʃə/ Nga
Slovakia         /sləʊˈvækiə/ Slovakia
Ukraine         /juːˈkreɪn/ U-crai-na
Croatia         /krəʊˈeɪʃə/  Croatia
Cyprus         /ˈsaɪprəs/ Síp
Greece         /griːs/ Hy lạp
 Italy        /ˈɪtəli/  Ý
Portugal         /ˈpɔːʧəgəl/ Bồ Đào Nha
Serbia        /ˈsɜːrbiə/ Sê-bi-a
Slovenia         /sləʊˈviːniə/ Slovenia
Spain         /speɪn/ Tây Ban Nha
Austria         /ˈɒstriə/ Áo
 Belgium         /ˈbɛldʒəm/ Bỉ
 France        /ˈfrɑːns / Pháp
Germany        /ˈʤɜːməni /  Đức
Netherlands        /ˈnɛðərləndz/  Hà Lan
Switzerland        /ˈswɪtsələnd /  Thụy Sĩ
Denmark      /ˈdɛnmɑːk/   Đan Mạch
England        /ˈɪŋglənd/  Anh
Estonia        /ɛˈstəʊniə/  E-xtô-bi-a
Finland         ˈ/fɪnlənd/ Phần Lan 
Iceland        /ˈaɪslənd/  Ai-xơ-len
Ireland       Ai-len
Norway         /ˈnɔːrweɪ/ Na Uy
Scotland        /ˈskɒtlənd/  Scotland
Sweden      /ˈswɪdən/   Thụy Điển
Wales      /ˈweɪlz/   Wales

2. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Quốc gia đến từ châu Mỹ

Tiếng Anh Phiên Âm Nghĩa 
Canada                /ˈkænədə/ Canada
Mexico     /ˈmɛksɪkəʊ/ Mexico
America /əˈmɛrɪkə/ Mỹ
Cuba        /ˈkjuːbə/  Cu Ba
Guatemala         /ˌgwɑːtəˈmɑːlə/ Goa-tê-ma-la
Jamaica       Jamaica /dʒəˈmeɪkə/  Jamaica
Argentina        /ˌɑːrdʒənˈtiːnə/  Ác-hen-ti-na
Brazil        /brəˈzɪl/  Braxin
Chile        /ˈtʃɪli/  Chi-nê
Colombia        /kəˈlɒmbiə/  Cô-lôm-bi-a
Ecuador         /kəˈlɒmbiə/ Ê-cu-a-đo
Paraguay         /ˈpærəgwaɪ/ Pa-ra-goat
Peru         /pəˈruː/ Pê-ru
Uruguay       ˈ/jʊərəgwaɪ/   U-ru-goat
Venezuela         /ˌvɛnɪˈzweɪlə/

Vê-nê-du-ê-la

3. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Quốc gia đến từ châu Á

Tiếng Anh Phiên Âm Nghĩa
Georgia       ˈ/dʒɔːrdʒə/   Georgia
Iran     /ɪˈrɑːn/  Iran
 Iraq        /ɪˈrɑːk/  I-rắc
Kuwait        /kʊˈweɪt/  Cô-oét
Lebanon        /ˈlɛbənən/  Lebanon
Qatar         /kæˈtɑː/ Qatar
Saudi Arabia         Ả-rập Saudi
Syria        /ˈsɪriə/  Sê-ri-a
Turkey        /ˈtɜːki/  Thổ Nhĩ Kỳ
Yemen        /ˈjɛmən/  Y-ê-men
Afghanistan         /æfˈgænɪˌstɑːn/ Afghanistan
Bangladesh        /ˌbæŋgləˈdɛʃ/  Bangladesh
India         /ˈɪndɪə/ Ấn Độ
Kazakhstan         /ˌkɑːzɑːkˈstɑːn/ Kazakhstan
Pakistan         /ˌpɑːkɪˈstɑːn/ Pakistan
Sri Lanka        /sriːˈlæŋkə/  Sri Lanka
China       /ˈʧaɪnə/   Trung Quốc
Japan      /ʤəˈpæn/   Nhật Bản
 Vietnam         /ˌvjɛtˈnɑːm / Việt Nam        
North Korea         /kəˈrɪə/  Triều Tiên
South Korea        /kəˈrɪə/  Hàn Quốc
Cambodia         /kæmˈbəʊdiə/ Cam-pu-chia
 Indonesia        /ˌɪndəʊˈniːziə/  Indonesia
Laos        /ˈlaʊs/ Lào
Malaysia         /məˈleɪziə/ Ma-lai-xi-a
Myanmar       /ˈmjænmɑːr/   Myanmar
Philippines        /ˈfɪlɪpiːnz/  Phi-líp-pin
Singapore        /sɪŋgəˈpɔː/  Singapore
Thailand     /ˈtaɪlænd/   Thái Lan

Chúc các bạn thành công!