1. Cấu trúc và cách viết IELTS General Writing Task 1

1.1. IELTS General Writing Task 1

Bài thi IELTS Writing Task 1 General sẽ cho thông tin về một tình huống, thông qua đó thí sinh sẽ viết một bức thư để lấy thông tin hay giải thích, bao gồm những thông tin sau: có ít nhất 150 chữ; có 20 phút để hoàn thành bài viết bức thư này.

Trong phần IELTS General Writing Task 1 thường gặp 6 dạng thư như sau:

- Lá thư yêu cầu – yêu cầu một tổ chức hay cá nhân nào đó cung cấp thông tin

- Lá thư chia buồn – yêu cầu viết bức thư để chia buồn về một tình huống nào đó.

- Lá thư thể hiện sự cảm kích – yêu cầu viết thư cảm ơn một người hay một tổ chức nào đó về sản phẩm, dịch vụ của họ.

- Lá thư cho lời khuyên, gợi ý – Bạn viết thư để cung cấp thông tin hoặc lời khuyên cho một tổ chức hay cá nhân nào đó.

- Lá thư xin lỗi – yêu cầu bạn viết bức thư để xin lỗi, cảm thông về một sai lầm mà bạn mắc phải.

- Lá thư phàn nàn – được viết để đưa ra lời phàn nàn, góp ý tới một công ty, tổ chức hay cá nhân nào đó về một dịch vụ, sản phẩm hay tình huống nào đó.

Bên cạnh đó, có thêm 1 số chủ đề khác liên quan đến các vấn đề như nhà ở, khó khăn trong quá trình ở nhà thuê, thoả thuận khi du lịch, lập kế hoạch đi chơi hoặc trả lời một lời mời cho sự kiện nào đó.

1.2. Tiêu chí chấm điểm IELTS General Writing Task 1

- 25% cho Task Achievement ( Trả lời đúng câu hỏi đề bài)

- 25% cho Coherence and Cohesion (Độ mạch lạc của bài viết)

- 25% cho Lexical Resource (Nguồn từ vựng)

- 25% cho Grammatical Range and Accuracy (Chính xác về ngữ pháp)

1.3. Cách viết  IELTS General Writing Task 1

a. Phần chào hỏi

Phần chào hỏi là để giới thiệu người nhận thư, thông qua cách chào hỏi để biết được tính chất của bức thư này là formal hay informal. Tùy vào từng đối tượng nhận thư, bạn có thể chào hỏi như sau:

- Dear + tên người nhận: sử dụng cho người quen biết, nội dung thư không có tính quan trọng.

- Dear + Mr/Mrs/Ms + họ người nhận: sử dụng với người không quen hoặc đối tác, khách hàng, cấp trên. Nội dung thư mang tính trang trọng và lịch sự.

- Dear + tên họ người nhận: không biết rõ giới tính người nhận. Nội dung thư trang trọng, lịch sự.

- Dear + Sir/Madam: khi không biết đối tượng đọc thư là ai. Lá thư viết theo phong cách trang trọng, lịch sự.

b. Phần giới thiệu

Phần giới thiệu dành cho người viết thư, giới thiệu bản thân, lý do viết thư và giải thích trường hợp mình đang gặp.

c. Phần thân bài

Đối với phần này, bạn cần bám sát thông tin đề mục đã cho. Bạn có thể xem trật tự đề bài và dàn bài cơ bản, dựa vào đó để phát triển trật tự bức thư của mình.

d. Phần kết/ chữ ký

Tùy vào dạng thư, bạn có thể kết và ghi chữ ký như sau: 

- Formal: Best regards, Yours faithfully, Yours sincerely,…

- Informal: Lots of love, Best wishes.

2. Bài mẫu IELTS General Writing Task 1

2.1. Đề bài 1: 

You bought a TV a week ago but when you got home you discovered it did not work properly. You called customer service to report the problem but you have not yet received any help.

Write a letter to the company and in your letter:

introduce yourself
explain the problem
and state what action you would like from the company

Bài viết:

Dear Sir or Madam,

I am writing this letter to report the faulty TV that I purchased from your company on Tuesday last week.

My name is John Davidson and I am one of your frequent customers. I live in Woodstock and have been using your services and buying your products for the last 11 years.

On Tuesday, 12th June, I visited your store to purchase a TV. I bought a Toshiba LED TV which has the code 40L675B40. On purchasing this TV, I was assured that this was the latest model and the best there was to buy. However, when I got home I discovered that not only did the remote controls not work but also the quality of the picture was not as good as promised, in fact it was quite blurry. I called your customer service department immediately on Tuesday and they assured me that my TV would be replaced or fixed within two days. I am disappointed to say that this has not happened and I have received no communication since then.

I am exceedingly displeased with both the quality of the product I purchased from your company as well as the poor  service I have received since. I hope this problem will be resolved promptly. I expect to receive a replacement TV or have my current TV repaired but only if it could be fixed within a day.

I look forward to hearing back from you immediately.

Yours faithfully,

Mr J H Davidson

2.2. Đề bài 2:

You recently encountered some problems with public transportation service in your area. Write a letter to the manager of the public transport company and say: 

What were the problems
Explain how these problems affect the public
Suggest what changes could be made to improve the situation

Bài viết

Dear Sir/Mam,

I am writing this letter to express my concern regarding the issues related to public transportation service faced by the people residing in Lok Nagar, New Delhi.

There are various problems people face due to inconvenience caused by the public bus service, for example, buses don’t reach the bus station on time, buses are in poor conditions and misbehaviour of bus conductors is a major concern.

As buses are always delayed, working professionals are not able to reach on time due to this. Secondly, the condition of public buses is really bad to an extent that windows are broken and there’s no sign of cleanliness in the buses. Moreover, the bus conductors do not behave well with the passengers as there have been fights with the passengers many a times. This has led to poor impression of public transportation system.

I suggest if some changes are implemented, it can solve all the problems that people are experiencing. Firstly, bus drivers should be strictly informed to reach the bus stations on time and they should be monitored for this as well. Another issue regarding keeping the buses clean should be resolved by appointing sweepers. Lastly, bus conductors should be strictly advised not to indulge in fights with the passengers and strict actions should be taken against them in case they do not improve their behaviour.

I hope that you would give due consideration to all these suggestions and take proper actions for the same.

Yours faithfully,
Jayant Mishra

Chúc các bạn thành công!