1. IELTS Speaking Part 1 là gì? 

Với IELTS Speaking Part 1, thí sinh sẽ có khoảng 4 phút để trao đổi và trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra về một số câu hỏi cá nhân đơn giản về các chủ đề quen thuộc hàng ngày. Ví dụ như chủ đề về: công việc, học tập, nơi bạn sống, thực phẩm, ngày lễ, bạn bè, đi chơi, lễ hội, thể thao, trường học và giao thông công cộng, con số. Tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking Part 1 như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó, cách kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. Đồng thời, bạn cần duy trì độ dài trình bày tương đối phù hợp với từng phần thi và trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi.

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng và dễ hiểu hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh phạm những sai lầm không đáng có.

2. Từ vựng IELTS chủ đề Public Transport

Scooter /ˈskuːtə/ (n): xe tay ga

Cab /kæb/ (n): xe cho thuê

Tram /træm/ (n): Xe điện

Caravan /ˈkærəvæn/ (n): xe nhà di động

Tube /juːb/ (n): tàu điện ngầm

Underground /ˈʌndəgraʊnd/ (n): tàu điện ngầm

Subway /ˈsʌbweɪ/ (n): tàu điện ngầm

High-speed train /ˈhaɪˈspiːd treɪn/ (n): tàu cao tốc

Ferry /ˈfɛri/ (n): phà

Speedboat /ˈspiːdbəʊt/ (n): tàu siêu tốc

Sailboat /ˈseɪlbəʊt/ (n): thuyền buồm

Cruise ship /kruːz ʃɪp/ (n): tàu du lịch (du thuyền)

Hot-air balloon /ˈhɒtˈeə bəˈluːn/ (n): khinh khí cầu

Glider /ˈglaɪdə/ (n): tàu lượn

Crosswalk /ˈkrɒswɔːk/ (n): vạch sang đường

Fork /fɔːk/ (n): ngã ba

One-way street /wʌn-weɪ striːt/ (n): đường một chiều

Two-way street /ˈtuːˈweɪ striːt/ (n): đường hai chiều

Driving licence /ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsəns/ (n): bằng lái xe

Traffic light /ˈtræfɪk laɪt/ (n): đèn giao thông

Level crossing /ˈlɛvl ˈkrɒsɪŋ/ (n): đoạn đường ray giao đường cái

Traffic jam /ˈtræfɪk ʤæm/ (n): tắc đường

Signpost /ˈsaɪnpəʊst/ (n): biển báo

Junction /ˈʤʌŋkʃən/ (n): Giao lộ

Crossroads /ˈkrɒsˌrəʊdz/ (n): Ngã tư

Two way traffic /tuː weɪ ˈtræfɪk/ (n): đường hai chiều

Slow down /sləʊ daʊn/ (n): giảm tốc độ

Cross road /krɒs rəʊd/ (n): đường giao  nhau

Speed limit /spiːd ˈlɪmɪt/ (n): giới hạn tốc độ

3. Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề Public Transport

1) Do you use public transport? Why / why not?

These days I mostly drive, and the main reason is that my usual journeys are much faster by car. For example, the half-hour drive that I do twice a week would take me three times as long by train and bus.

2) Which type of public transport do you prefer? Why?

I definitely prefer the train. I like being able to stroll up and down, and on some trains I can book a seat with a table and a socket, so that I can do some work.

3) How good is the public transport where you live?

It's quite good. There's a train station not far from my house, and it's a direct line straight into the city centre. There are lots of bus routes too, and there's even a tram network in the centre of Manchester.

4) Do you think people should use public transport more? Why / why not?

Yes, as long as it's convenient for them. Public transport is obviously more environmentally friendly than private cars, so we could reduce air pollution by using it more.

stroll up and down Đi lên xuống
book a seat Đặt 1 chỗ ngồi
socket ổ cắm điện
a direct line 1 chuyến thẳng tới nơi nào
bus routes Các tuyến đường xe buýt
a tram network 1 hệ thống xe điện
environmentally friendly Thân thiện với môi trường
private cars Xe hơi riêng
reduce air pollution Giảm ô nhiễm không khí

Chúc các bạn đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS sắp tới!