1. Cấu trúc và cách viết IELTS Writing Task 1: Pie Chart

1.1. IELTS Writing Task 1: Pie Chart là gì? 

Pie Chart là một biểu đồ có dạng hình tròn, được chia thành các lát cắt để minh họa theo tỷ lệ phần trăm. Trong biểu đồ tròn, độ dài của cung tỷ lệ thuận với giá trị phần trăm mà nó biểu thị. Phần cung càng lớn thì giá trị biểu thị càng lớn. Ngoài ra, dạng biểu đồ này còn có thể dùng để biểu diễn, so sánh sự khác biệt của các chủ thể (quốc gia, thành phố, giới tính, etc.) tại cùng một thời gian, hoặc cũng có thể khác thời gian. 

Trong Writing Task 1, bạn có thể gặp hai loại biểu đồ Pie Chart chính, đó là: 

- Dạng có yếu tố thời gian

- Dạng không có yếu tố thời gian

1.2. Tiêu chí chấm điểm IELTS Writing Task 1: Pie Chart

- 25% cho Task Achievement ( Trả lời đúng câu hỏi đề bài)

- 25% cho Coherence and Cohesion (Độ mạch lạc của bài viết)

- 25% cho Lexical Resource (Nguồn từ vựng)

- 25% cho Grammatical Range and Accuracy (Chính xác về ngữ pháp)

1.3. Cách viết  IELTS Writing Task 1: Pie Chart

a. Đối với phần Introduction

Đối với phần introduction của Pie Chart cũng sẽ gồm từ 1 đến 2 câu được paraphrase từ đề bài.

b. Đối với phần Overview

Đoạn này ta sẽ nêu bức tranh tổng quan nhất về đặc điểm chính hoặc xu hướng thay đổi của biểu đồ. Nếu biểu đồ không có xu hướng (không có thời gian), bạn có thể nêu ra giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất.

c. Đối với phần Body

Nếu biểu đồ chỉ có một Pie Chart duy nhất, bạn sắp xếp và miêu tả thông tin từ lớn nhất đến nhỏ nhất. Ngược lại, nếu trường hợp có hai hay nhiều biểu đồ, bạn có thể làm theo các bước sau đây:

- Đánh dấu các hạng mục được thể hiện trong biểu đồ theo xu hướng bằng các mũi tiên lên, xuống hoặc không thay đổi

- Chia các hạng mục theo từng nhóm để so sánh và đối chiếu

- Miêu tả thông tin thành hai đoạn thân bài một cách mạch lạc và logic. Lưu ý các điểm đặc biệt của biểu đồ như các giá trị bằng nhau, gấp đôi, gấp ba,… 

2. Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Pie Chart

2.1. Đề bài 1: 

IELTS Simon: Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Pie Chart

The pie charts compare visitors’ responses to a survey about customer service at the Parkway Hotel in 2005 and in 2010.

It is clear that overall customer satisfaction increased considerably from 2005 to 2010. While most hotel guests rated customer service as satisfactory or poor in 2005, a clear majority described the hotelǯs service as good or excellent in 2010.

Looking at the positive responses first, in 2005 only 5% of the hotelǯs visitors rated its customer service as excellent, but this figure rose to 28% in 2010. Furthermore, while only 14% of guests described customer service in the hotel as good in 2005, almost three times as many people gave this rating five years later.

With regard to negative feedback, the proportion of guests who considered the hotel's customer service to be poor fell from 21% in 2005 to only 12% in 2010. Similarly, the proportion of people who thought customer service was very poor dropped from 15% to only 4% over the 5-year period. Finally, a fall in the number of 'satisfactory' ratings in 2010 reflects the fact that more people gave positive responses to the survey in that year.

2.2. Đề bài 2: 

IELTS Simon: Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Pie Chart

The pie charts give information about the water used for residential, industrial and agricultural purposes in San Diego County, California, and the world as a whole.

It is noticeable that more water is consumed by homes than by industry or agriculture in the two American regions. By contrast, agriculture accounts for the vast majority of water used worldwide.

In San Diego County and California State, residential water consumption accounts for 60% and 39% of total water usage. By contrast, a mere 8% of the water used globally goes to homes. The opposite trend can be seen when we look at water consumption for agriculture. This accounts for a massive 69% of global water use, but only 17% and 28% of water usage in San Diego and California respectively.

Such dramatic differences are not seen when we compare the figures for industrial water use. The same proportion of water (23%) is used by industry in San Diego and worldwide, while the figure for California is 10% higher, at 33%.

Bài viết trên hy vọng cung cấp đầy đủ thông tin cho bạn về Cách viết IELTS Writing Task 1: Pie Chart và một sô bài mẫu cực hay từ thầy Simon!