1. Cấu trúc và cách viết IELTS Writing Task 1: Process

1.1. IELTS Writing Task 1: Process là gì? 

Đây là loại biểu đồ khó nhất trong tất cả các loại biểu đồ trong bài thi IELTS Writing Task 1 bởi không có một công thức hay quy tắc viết bài cụ thể nào mà người học phải tự vận dụng các kiến thức của mình để thực hành bài thi. Loại biểu đồ này sẽ được chia thành 3 dạng cụ thể như sau:

- Dạng 1: Quá trình sản xuất – Manufacturing process

Yêu cầu người viết miêu tả quá trình sản xuất của một nguyên liệu hoặc một sản phẩm cụ thể nào đó (ví dụ: sản xuất cà phê, sản xuất xi măng, quá trình lọc nước,… ). Các giai đoạn của một Manufacturing Process thường sẽ được miêu tả bằng ngôn ngữ bị động.

- Dạng 2: Quá trình tự nhiên – Natural process

Miêu tả vòng đời (life cycle) của động vật/thực vật hoặc 1 chu kỳ, hiện tượng thời tiết diễn ra trong tự nhiên (vòng tuần hoàn của nước, quá trình hình thành một cơn bão, v.v.).  Do tính chất trên nên các giai đoạn của một Natural Process sẽ được miêu tả bằng ngôn ngữ chủ động.

- Dạng 3: Dạng bài mô tả Object (dạng này thường ít gặp)

1.2. Tiêu chí chấm điểm IELTS Writing Task 1: Process

- 25% cho Task Achievement ( Trả lời đúng câu hỏi đề bài)

- 25% cho Coherence and Cohesion (Độ mạch lạc của bài viết)

- 25% cho Lexical Resource (Nguồn từ vựng)

- 25% cho Grammatical Range and Accuracy (Chính xác về ngữ pháp)

1.3. Cách viết  IELTS Writing Task 1: Process

a. Đối với phần Introduction

Cũng giống như các dạng đề khác của IELTS Writing Task 1 thì đầu tiên bạn cần đó chính là paraphrase lại câu của đề bài. Để có thể nhắc lại đề bài một cách trau chuốt và tránh lắp từ, bạn có thể sử dụng cấu trúc sau:

- The chart/diagram (shows/describes/illustrates) how +clause

- The production of……………..

- The process of producing/ making………………

- How………….is produced/ made.

- How to produce/ make…………

b. Đối với phần Overview

Đầu tiên, bạn cần chỉ ra có bao nhiêu giai đoạn trong process. Sau đó sẽ giới thiệu ngắn gọn bước bắt đầu và kết thúc của process, không kể lể dài dòng để dành việc viết cụ thể các bước cho phần thân bài. Một số cấu trúc bạn có thể sử dụng cho phần Overview như sau: 

- There are ....main stages (steps) in the process/in the process of producing...,beginning with...and ending with...

- The …………………….involves ………………….main steps/ stages beginning with………………and finishing with…………………..

- This flow chart provides an overview of 

c. Đối với phần Body

Một bài IELTS Wrtiting Task 1: Process thường sẽ có cấu trúc 2 đoạn văn - đóng vai trò là phần mô tả chi tiết từng bước của process.

- Nếu gặp 2 quy trình riêng biệt hay nói cách khác là 2 ảnh khác nhau, cách chia đoạn sẽ là mỗi đoạn nói về 1 quy trình (1 ảnh).

- Nếu đề cho 1 ảnh duy nhất, bạn có thể chia đôi quy trình sao cho hợp lý và phân chia thành 2 đoạn thân bài.

2. Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Process

2.1. Đề bài 1: 

IELTS Simon: Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Process

The diagram illustrates the stages in the life of the salmon, from birth to maturity.

It is clear that there are six* main stages as the salmon develops from egg to mature adult. We can also see that salmon spend time in three distinct locations during the cycle, moving from river to estuary to ocean and then back upstream.

Salmon begin their lives in rivers where the adult fish lay and incubate their eggs. After emerging from eggs, the young salmon spend the next stage of their lives being reared in freshwater areas. Then, at some point in their development, the fish swim downstream to river estuaries where rearing continues.

Following the estuary rearing period, the maturing salmon migrate to the ocean, where they eventually become fully grown adults. Finally, the adult fish travel back upstream to spawning areas of rivers; here they reproduce and lay their eggs, and the life cycle begins anew. 

2.2. Đề bài 2: 

IELTS Simon: Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Process

The diagram illustrates the various stages in the life of a honey bee.

We can see that the complete life cycle lasts between 34 and 36 days. It is also noticeable that there are five main stages in the development of the honey bee, from egg to mature adult insect.

The life cycle of the honey bee begins when the female adult lays an egg; the female typically lays one or two eggs every 3 days. Between 9 and 10 days later, each egg hatches and the immature insect, or nymph, appears.

During the third stage of the life cycle, the nymph grows in size and sheds its skin three times. This moulting first takes place 5 days after the egg hatches, then 7 days later, and again another 9 days later. After a total of 30 to 31 days from the start of the cycle, the young adult honey bee emerges from its final moulting stage, and in the space of only 4 days it reaches full maturity.

Chúc các bạn thành công trong kỳ thi IELTS sắp tới!