1. Cấu trúc và cách viết IELTS Writing Task 2 Introduction Technique

IELTS Writing Task 2 là phần thi thứ hai của bài thI IELTS WRITING học thuật (IELTS Academic Writing Test). Đối với Task 2, bạn cần viết một bài luận có độ dài ít nhất là 250 từ trong vòng 40 phút. Điểm thi của phần thi task 2 sẽ chiếm 2/3 tổng số điểm của phần thi Writing. Kỹ thuật viết mở bài là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng giúp giám khảo đánh giá bài viết của bạn tốt hay không

1.1. Tiêu chí chấm điểm IELTS Writing Task 2 Introduction Technique

- Task Response (25%): khả năng trả lời vấn đề bài thi đưa ra

- Conhenrence & Conhesion (25%): tính gắn kết và liền mạch của các câu và đoạn văn

- Vocabulary (25%): vốn từ vựng được sử dụng trong bài

- Grammar (25%): biết và sử dụng chính xác các cấu trúc ngữ pháp

1.2. Cách viết IELTS Writing Task 2 Introduction Technique

Đối với phần Introduction, thí sinh nên có 2 câu với cấu trúc như sau: 

- Câu 1: General statement - Câu giới thiệu sơ qua Topic chung của đề bài (Tức là: diễn đạt lại đề bài theo cách riêng của mình (paraphrase đề bài bằng các từ và cụm từ đồng nghĩa). Một số cụm từ hay mà bạn có thể tham khảo như sau: 

It is widely believed that…

It is possible/probable that…

It can be argued that…

It has been suggested that…

- Câu 2: Thesis Statement - Câu trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài. Ở mỗi dạng đề sẽ có cách viết câu Thesis Statement khác nhau, từng dạng sẽ như sau:

OPINION ESSAY: Câu Thesis Statement sẽ bộc lộ quan điểm của em, tức là đồng ý hoặc không đồng ý 

DISCUSS BOTH VIEWS & GIVE YOUR OPINION sẽ bộc lộ quan điểm của em là theo quan điểm nào 

2 QUESTIONS: sẽ nhắc chung chung về causes & effects hoặc causes & solutions, tùy đề mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn 

2. Bài mẫu IELTS Writing Task 2 Introduction Technique

2.1. Ví dụ 1: Too much emphasis is placed on going university for academic study. People should be encouraged to do vocational training, because there is a lack of qualified tradespeople such as electricians or plumbers. To what extent do you agree or disagree?

- General Statement: It goes without saying that society always needs a skilled workforce to function. Employees of different professions contribute differently to the thriving community

- Thesis Statement: ...and therefore I disagree with the statement that vocational courses should be given any more weight than before.

2.2. Ví dụ 2: It is inevitable that traditional cultures will be lost as technology develops. Technology and traditional cultures are incompatible. To what extent do you agree and disagree with this view ?

- General Statement: It is true that technology is developing at an incredible rate, and that traditional societies and cultural pratices are disappearing as a result.

- Thesis Statement: I therefore agree with the view that technology and traditional cultures cannot coexist.

2.3. Ví dụ 3: Some people think that all teenagers should be required to do unpaid work in their free time to help the local community. They believe this would benefit both the individual teenager and society as a whole. Do you agree or disagree?

- General Statement: Many young people work on a volunteer basis, and this can only be beneficial for both the individual and society as a whole.

- Thesis Statement: However, I do not agree that we should therefore force all teenagers to do unpaid work.

Chúc các bạn ôn luyện tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi IELTS sắp tới nhé!