1. Thông tin cần biết về IELTS Speaking Part 3 là gì?

Speaking Part 3 là phần thi cuối cùng được đánh giá là khó nhất trong bài thi IELTS Speaking. Ở phần thi này, bạn sẽ thảo luận đưa ra ý kiến với giám khảo bằng cách trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra có liên quan đến chủ đề bài nói của Part 2 trước đó của bạn. Thời gian cho phần thi IELTS Speaking Part 3 là khoảng 4-5 phút. 

Các tiêu chí IELTS Speaking Part 3 như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó, cách kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. Đồng thời, bạn cần duy trì độ dài trình bày tương đối phù hợp với từng phần thi và trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi.

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng và dễ hiểu hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh phạm những sai lầm không đáng có.

2. IELTS Simon Speaking Part 3: 'emotions' topic

Câu hỏi Cách trả lời
Do you think it’s good to show your emotions when you’re
angry?
 
I think it depends on the situation and how you show your emotions. I find that if I'm angry with a friend or someone in my family, it's best to tell them what the problem is and try to express how I feel. However, I don't think it helps to argue with people when you're angry; it's better to control the anger and explain what's wrong.
In your opinion, do women show their emotions more than men?
 
The stereotypical view is that women are more emotional, and in my experience there is some truth in this; my mother, for example, tends to show her feelings much more readily than my father. However, I'm sure that there are exceptions to the stereotype.
Why do you think men tend to show their emotions less than women? Maybe it's because of the way we are brought up. I think that boys are often taught from an early age not to cry. Also, boys are aware that their friends might see it as a sign of weakness if they show their feelings. Perhaps girls are brought up to be more sensitive to their friends' feelings.

Từ vựng mới

Từ mới Nghĩa
Show your emotions: thể hiện cảm xúc của bạn
Angry with: tức giận với
Express how I feel: biểu hiện cảm giác của tôi
Argue with: tranh luận với
To control the anger: kiểm soát cơn giận
Explain what's wrong: giải thích điều gì sai
Stereotypical view: cái nhìn khuôn mẫu
Emotional: đa cảm
Show her feelings: thể hiện cảm xúc của cô ấy
There are exceptions to: có những ngoại lệ đối với
The way we are brought up cách chúng ta được nuôi
dạy
Are often taught from an early age: thường được dạy từ
khi còn nhỏ
Are aware that: nhận thức được rằng
A sign of weakness: dấu hiệu của sự yếu đuối
More sensitive to their friends' feelings: càng nhạy cảm hơn với cảm xúc của bạn bè

Chúc các bạn thành công!