1. IELTS Speaking Part 3 là gì?

Speaking Part 3 là phần thi cuối cùng được đánh giá là khó nhất trong bài thi IELTS Speaking. Ở phần thi này, bạn sẽ thảo luận đưa ra ý kiến với giám khảo bằng cách trả lời các câu hỏi mà giám khảo đưa ra có liên quan đến chủ đề bài nói của Part 2 trước đó của bạn. Thời gian cho phần thi IELTS Speaking Part 3 là khoảng 4-5 phút. 

Các tiêu chí IELTS Speaking Part 3 như sau: 

- Lexical Resource (Khả năng từ vựng): Thí sinh cần sử dụng từ vựng đa dạng thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó, cách kết hợp từ chính xác và đúng ngữ cảnh cũng sẽ được đánh giá rất cao.

- Fluency and Coherence (Độ trôi chảy, mạch lạc): Đánh giá khả năng nói trôi chảy, liền mạch của thí sinh. Đồng thời, bạn cần duy trì độ dài trình bày tương đối phù hợp với từng phần thi và trả lời đúng trọng tâm các câu hỏi.

- Grammartical Range and Accuracy (Sự chính xác và đa dạng trong ngữ pháp): Giám khảo sẽ đánh giá khả năng kết hợp linh hoạt của nhiều kiểu cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong phần trả lời (mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, câu đảo ngữ…). Hơn nữa, thí sinh cũng cần tránh mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản như chia sai động từ.

- Pronunciation (Khả năng phát âm): Việc phát âm chính xác và sử dụng ngữ điệu tự nhiên giúp phần trình bày rõ ràng và dễ hiểu hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh phạm những sai lầm không đáng có.

2. IELTS Simon Speaking Part 3: ‘politeness’ topic

Câu hỏi Cách trả lời
In your country’s culture, how do you show that you are being polite?
 
We really value politeness and good manners in the UK, and there are many types of polite behaviour. One of the first things we learn as children is to say "please" and "thank you". As adults, I think we are careful not to be too direct in the language we use. For example, we would never say "Bring me the bill" in a restaurant because this kind of direct instruction would sound rude. It would be much more polite to say "Could we have the bill, please?".
Are we less polite with members of our families than with people we don’t know?
 
I suppose it's normal to be a bit more relaxed about politeness with family members. Most people tend to speak in a more informal way at home; in the UK, we still say "please" and "thanks", but it's fine to use colloquial language and things like nicknames that you would never use with someone you didn't know.

Từ vựng mới: 

Từ mới Nghĩa
Value politeness and good manners: tính lịch sự và cách cư xử tốt
Polite behavior: hành vi lịch sự
Careful: cẩn thận
Too direct in the language we use: quá trực tiếp bằng ngôn ngữ chúng tôi sử dụng
This kind of direct instruction: loại chỉ thị trực tiếp
Sound rude: âm thanh thô lỗ
A bit more relaxed: một chút thoải mái hơn
Politeness: tính lịch sự
Speak in a more informal way: nói một cách không chính thức
Colloquial language: ngôn ngữ không trang trọng
Nicknames: biệt danh

Hẹn các bạn ở bài học tiếp theo!