1. Tổng quan về IELTS Writing Task 2

1.1. IELTS Writing Task 2 là gì? 

IELTS Writing Task 2 là phần thi thứ hai của bài thi IELTS WRITING học thuật (IELTS Academic Writing Test). Đối với Task 2, bạn cần viết một bài luận có độ dài ít nhất là 250 từ trong vòng 40 phút. Điểm thi của phần thi task 2 sẽ chiếm 2/3 tổng số điểm của phần thi Writing. Về chủ đề cũng như các câu hỏi liên quan thường cập nhật và xoay quanh đến những chủ đề quen thuộc hàng ngày mà mọi người trên thế giới quan tâm. 

Các dạng bài viết phổ biến trong IELTS Writing Task 2 đó là Agree or Disagree, Discussion Essay, Advantages and Disandvantages, Problem and Solution

1.2. Tiêu chí chấm điểm IELTS Writing Task 2 

- Task Response (25%): khả năng trả lời vấn đề bài thi đưa ra

- Conhenrence & Conhesion (25%): tính gắn kết và liền mạch của các câu và đoạn văn

- Vocabulary (25%): vốn từ vựng được sử dụng trong bài

- Grammar (25%): biết và sử dụng chính xác các cấu trúc ngữ pháp

2. Mẫu template cho các dạng bài IELTS Writing Task 2

2.1. Các bước viết bài chung IELTS Writing Task 2: Agree or Disagree

a, Cách viết cân bằng quan điểm

+ Đối với phần Introduction: 

- General statement: paraphrase lại đề bài

It is thought by some people that ....

- Thesis statement: trả lời câu hỏi của đề bài - nêu rõ quan điểm cá nhân là có điểm mình đồng ý nhưng cũng có điểm không đồng ý. Các cấu trúc câu phổ biến nhất để thể hiện ý này là:

"While/ Although I agree that .., I believe/ disagree that..."

"I agree that....., but I do not think that..." 

"To a certain extent, I agree that .... . However, I also think that ...."

+ Đối với phần Body:

Paragraph 1: Dùng cấu trúc song hành/ diễn dịch để giải thích lý do khiến mình agree.

- Câu topic sentence 1: On the one hand, I would agree that ....

- Nói về ưu điểm 1: In other words,... (diễn giải cách khác)

- Nói về ưu điểm 2: For example,.../ for instance,... (đưa ra ví dụ)

- Nói về ưu điểm 3: If ... (đưa ra viễn cảnh nếu không thì sẽ thế nào) 

Paragraph 2: Dùng cấu trúc song hành/ diễn dịch để giải thích lý do khiến mình disagree, hoặc những khía cạnh khác mà mình nghĩ cũng quan trọng.

- Câu topic sentence 2: On the other hand/ Nevertheless, I also think that ....

- Nói về khuyết điểm 1: First,....... It means that ......

- Nói về khuyết điểm 2: Second,..... In particular, ......

- Nói về khuyết điểm 3: Finally,....... For example,...

+ Đối với phần Conclusion:

In conclusion, while ...., I (do not) believe that ... 

b, Cách viết thiên lệch về một quan điểm cụ thể

+ Đối với phần Introduction: 

- General statement: paraphrase lại đề bài

It is a fact that ....

- Thesis statement: trả lời câu hỏi của đề bài - nêu rõ & trực tiếp quan điểm cá nhân là có điểm mình đồng ý hay không đồng ý:

Personally, I completely agree/ disagree with this idea.

In my opinion, I am in agreement with this idea/ I am not in agreement with this idea.

+ Đối với phần Body:

Cách 1: Lý Do - Lý Do

Paragraph 1: Nêu ra lý do 1 (dùng phương pháp diễn dịch)

- Topic sentence 1: The first reason for this is because .... is ...

- Supporting sentences: If .....  For example, .....

Paragraph 2: Nêu ra lý do 2 (dùng phương pháp diễn dịch)

- Topic sentence 2: In addition to the reason above, I also believe that ...

- Supporting sentences: If .....  For example, .....

Cách 2: Lý Do - Lợi Ích/ Hệ Quả

Paragraph 1: Nêu ra (các) lý do (dùng phương pháp diễn dịch / song hành)

- Topic sentence 1: The first reason for .... relates to...

- Supporting sentences: If .....  For example, .....

Paragraph 2: Nêu ra (các) lợi ích/ hệ quả nếu làm như vậy (dùng phương pháp diễn dịch / song hành)

- Topic sentence 2: There are many benefits that people could gain from ....

- Supporting sentences: First,.... Second, .... Finally, ...

Cách 3: Phản Đề - Lý Do

Paragraph 1: Đưa ra lập luận của phe đối lập và phản bác nó.

- Topic sentence 1:The argument in favour of ...{ý kiến đối lập}.. would be that ...{nêu các lập luận của ý kiến đối lập}... However, I believe this to be unrealistic/ a very shortsighted view.

- Supporting sentences: If .....  For example, .....

Paragraph 2: Nêu ra (các) lý do ủng hộ quan điểm của mình

- Topic sentence 2: The main reason for .... relates to...

- Supporting sentences: If .....  For example, .....

+ Đối với phần Conclusion:

Bạn có thể viết câu kết theo cách thức như sau 

- Câu 1: paraphrase lại câu thể hiện quan điểm của mình.

- Câu 2-3: tóm tắt và nói ngắn gọn các ý trong topic sentence 1 & 2.

2.2. Cách viết IELTS Writing Task 2 Sample Discussion Essay

a. Đối với phần Introduction

- General statement: paraphrase lại đề bài với 2 cấu trúc cực hay này:

Opinions differ as to whether .... or .... (Các ý kiến khác nhau là liệu ... hay ...)

Opinions differ as to whether .... or... (Các ý kiến được chia ra là liệu .... hay ....)

- Thesis statement: trả lời câu hỏi của đề bài - nêu rõ quan điểm cá nhân là mình thấy cả hai quan điểm đều có phần đúng. Các cấu trúc câu có thể dùng là: 

"Personally, I do think both views are reasonable as each has its own merits".

b. Đối với phần Body

- Ở Paragraph 1: Thí sinh nên dùng cấu trúc song hành/ diễn dịch để giải thích cho quan điểm ít hiển nhiên hơn.

Câu topic sentence 1: It is certainly true that ..... (Đó chắc chắn là đúng đắn khi mà ...)

Supporting sentences: dùng các linking words, giải thích ra.

- Ở Paragraph 2: Thí sinh tiếp tục sử dụng cấu trúc song hành/ diễn dịch để giải thích cho quan điểm còn lại.

Câu topic sentence 2: However, there are other benefits ...... (tuy nhiên, cũng tin là có những lợi ích khác ...)

Supporting sentences: dùng các linking words, giải thích ra. (tôi nghĩ là cả hai quan điểm đều hợp lý vì mỗi cái đều có những giá trị riêng của nó).

c. Đối với phần Conclusion

Phần này, bạn cần Tóm tắt lại nội dung bài viết, đề cập lại quan điểm mà bạn đã nêu ra ở phần Body (nếu có) với cấu trúc như sau: In conclusion, I believe that in addition to ......, there are ......

2.2. Các bước viết bài thi IELTS Writing Task 2 Advantages and Disandvantages

a. Đối với phần Introduction:

- General statement: Bạn có thể sử dụng một vài cụm từ và cấu trúc như sau

Nowadays,…

It is increasingly clear that .....

There is an irrefutable fact that…..

- Thesis statement

It is also believed that ...... has its/ their own advantages and disadvantages

b. Đối với phần Body:

- Ở đoạn Paragraph 1: Viết về mặt tốt của vấn đề như sau: 

It can be said that ..... has some noteworthy positive effects.

+ Nói về ưu điểm 1: The main/most important advantage/benefit of .... is that ....

+ Nói về ưu điểm 2:  One/Another/An additional advantage of .... would be .... 

- Ở đoạn Paragraph 2: Viết về mặt xấu của vấn đề như sau

Despite these aforementioned benefits, several drawbacks do exist. OR However, .... is not completely benefit, there are several negative aspects that should be taken into consideration.

+ Nói về khuyết điểm 1: The main/most/serious disadvantage of ... is ...

+ Nói về khuyết điểm 2:  One/An additional disadvantage of .... would be ....
IELTS TUTOR Lưu ý:

c. Đối với phần Conclusion:

Để đáp ứng đầy đủ tiêu chỉ chấm điểm, bạn có thể sử dụng một vài cấu trúc và mẫu câu mẫu như sau: 

- In conclusion, it is worth considering that there are both advantage and disadvantage of ...

- The benefits are .... while the obstacles are ....

2.4. Các bước viết bài thi IELTS Writing Task 2 Problem and Solution

a, Đối vớ phần Mở bài:

Thsi sinh cần iễn đạt lại thông tin và nhận định trong đề theo cách khác. Đồng thời đưa ra nội dung mà bạn sẽ triển khai. Trong phần này bạn không cần nêu ý kiến cá nhân mà chỉ cần giải quyết vấn đề trong phần thân bài là được.

b, Đối với phần Thân bài:

Nếu như đoạn 1 nêu ra nguyên nhân cùng với sự giải thích cho vấn đề kèm theo ví dụ chứng minh thì đoạn 2, thí sinh đưa ra ảnh hưởng/giải pháp cho vấn đề, giải thích giải pháp này giải quyết vấn đề như thế nào cùng ví dụ chứng minh.

c, Đối với phần Kết bài:

Thí sinh cần tóm lại ý chính của 2 đoạn thân bài và nêu dự đoán/đánh giá vấn đề.

Lưu ý: với dạng bài này, thí sinh nên đưa ra nhiều cặp vấn đề – giải pháp/nguyên nhân – ảnh hưởng tương ứng trong 2 đoạn để bài viết được thống nhất, mạch lạc và rõ ràng.

2.5. Cách viết IELTS Writing Task 2 2-part Question

a. Đối với phần Introduction

Nhiệm vụ đầu tiên của phần này đó chính là Paraphrase đề bài . Thí sinh nên bắt đầu bằng các cụm từ “It is a fact that” hoặc “It is true that”, tránh các cụm từ như “Some people believe that” bởi vì đối với dạng đề này, đề bài thường là một sự thật/ sự việc đang xảy ra chứ không phải là quan điểm của một nhóm người trong xã hội. 

Tiếp theo đó, thí sinh Giới thiệu nội dung của bài viết/ nêu ra quan điểm cá nhân nếu đề có hỏi quan điểm. 

b. Đối với phần Body

- Đối với phần Body 1, đoạn văn này bạn sẽ Trả lời cho câu hỏi thứ nhất theo cấu trúc như sau: 

+ Topic sentence: Khái quát nội dung của đoạn 

+ Đưa ra idea 1: Lập luận, chứng minh, phát triển idea 1.

+ Đưa ra idea 2: Lập luận, chứng minh, phát triển idea 2 

- Đối với phần Body 2, đoạn văn này bạn sẽ Trả lời cho câu hỏi thứ hai theo cấu trúc như sau: 

+ Topic sentence: Khái quát nội dung của đoạn 

+ Đưa ra idea 1: Lập luận, chứng minh, phát triển idea 1.

+ Đưa ra idea 2: Lập luận, chứng minh, phát triển idea 2

c. Đối với phầnConclusion

Phần này, bạn cần Tóm tắt lại nội dung bài viết, đề cập lại quan điểm mà bạn đã nêu ra ở phần Body (nếu có). 

Chúc các bạn ôn thi hiệu quả và thành công trong kỳ thi IELTS sắp tới nhé!