Sở thích (Hobbies) là một trong các chủ đề phổ biến và thân thuộc trong IELTS Speaking Part 1. Do vậy, trước khi bước vào phòng thi, các bạn nên chuẩn bị kỹ và đầy đủ kiến thức cho mình về chủ đề này để có thể tự tin trả lời các câu hỏi của giám khảo. 

1. Từ vựng về Hobbies

playing the guitar/ the piano/ the violin /ˈpleɪɪŋ ðə gɪˈtɑː/ ðə pɪˈænəʊ/ ðə ˌvaɪəˈlɪn/: chơi ghi-ta/ piano/ vi-ô-lông

go swimming /gəʊ ˈswɪmɪŋ/: đi bơi

play sports /pleɪ spɔːts/: chơi thể thao

listen to music /ˈlɪsn tuː ˈmjuːzɪk/: nghe nhạc

read books /riːd bʊks/: đọc sách

travel /ˈtrævl/: du lịch

sing /sɪŋ/: hát

dance /dɑːns/: nhảy

go jogging /gəʊ ˈʤɒgɪŋ/: chạy bộ

watch tv /wɒʧ ˌtiːˈviː/: xem tivi

go shopping /gəʊ ˈʃɒpɪŋ/: đi mua sắm

walk my dog /wɔːk maɪ dɒg/: dắt chó đi dạo

play cards /pleɪ kɑːdz/: chơi bài

do gardening /duː ˈgɑːdnɪŋ/: làm vườn

take photographs /teɪk ˈfəʊtəgrɑːfs/: chụp ảnh

do yoga /duː ˈjəʊgə/: tập yoga

do judo/ karate /duː ˈʤuːdəʊ/ kəˈrɑːti/: tập judo/ karate

hang out with friends /hæŋ aʊt wɪð frɛndz/: đi chơi với bạn bè

cook /kʊk/: nấu ăn

read newspapers /riːd ˈnjuːzˌpeɪpəz/: đọc báo

read comics /riːd ˈkɒmɪks/: đọc truyện tranh

play football /pleɪ ˈfʊtbɔːl/: chơi đá bóng

play badminton /pleɪ ˈbædmɪntən/: chơi cầu lông

play basketball /pleɪ ˈbɑːskɪtˌbɔːl/: chơi bóng rổ

go fishing /gəʊ ˈfɪʃɪŋ/: đi câu cá

hang out with friends /hæŋ aʊt wɪð frɛndz/: đi chơi với bạn

go hiking /gəʊ ˈhaɪkɪŋ/: đi bộ đường dài

go cycling /gəʊ ˈsaɪklɪŋ/: đạp xa

hit/go to the gym /hɪt/gəʊ tuː ðə ʤɪm/: đi tập thể hình

go for a walk /gəʊ fɔːr ə wɔːk/: đi dạo

gardening /ˈgɑːdnɪŋ/: làm vườn

surf the Internet /sɜːf ði ˈɪntəˌnɛt/: lướt Internet

take photographs /teɪk ˈfəʊtəgrɑːfs/: chụp ảnh

play chest /pleɪ ʧɛst/: chơi cờ vua

play video games /pleɪ ˈvɪdɪəʊ geɪmz/: chơi các trò chơi điện tử

play computer games /pleɪ kəmˈpjuːtə geɪmz/: chơi các trò chơi máy tính

go to the karaoke /gəʊ tuː ðə ˌkɑːrəˈəʊki/: đi hát karaoke

write songs /raɪt sɒŋz/: viết nhạc

knit /nɪt/: đan

do embroidery /duː ɪmˈbrɔɪdəri/: thêu

do volunteer work /duː ˌvɒlənˈtɪə wɜːk/: làm công tác thiện nguyện

learn foreign languages /lɜːn ˈfɒrɪn ˈlæŋgwɪʤɪz/: học ngoại ngữ

take photos /teɪk ˈfəʊtəʊz/: chụp ảnh

shoot videos /ʃuːt ˈvɪdɪəʊz/: quay phim

2. Các câu hỏi thường gặp về Hobbies

Do you have any hobbies?

Definitely yes, everyone has at least one leisure pursuit and I am no exception. My perennial hobby is watching movies. Currently, I am watching a TV series called Bojack Horseman on Netflix. It’s really interesting and hopefully, I can finish the final season this weekend

What hobbies are popular in your country?

Well, there are plenty of recreational activities that Vietnamese people enjoy doing in their spare time. Generally speaking, Vietnamese love listening to music on music streaming websites such as Zing MP3 or Spotify because they offer a variety of songs free of charge. Another hobby that has gained popularity recently is travelling. By travelling to new places, people can have the chance to see beautiful landscapes and broaden their horizons.

Is it important to have a hobby?

Due to the hectic lifestyle that most people lead nowadays, having a hobby is extremely vital. This is simply because it gives people a way to take their mind off the stresses of everyday life seek pleasure in activities that aren’t associated with work or study

What sort of hobbies would you like to try in the future?

Well, If I have more spare time in the future, I will take up playing the guitar. Actually, I have found this musical instrument interesting ever since I was a kid so I really want to cross it off my bucket list

What do you like to do in your free time/spare time?

Nine times out of ten, if I have free time, I will go for a walk around my neighborhood. However, in the past, I didn’t want to go out due to the hot weather.

What equipment do you need for it (your hobby)?

As mentioned before, I like reading books so I only need books and some light to read

Do you like listening to music?

- Yes, absolutely. In fact, I think everyone is a music lover. I listen to music on a daily basis

- No, I don’t think so. Instead, I prefer reading books whenever I have free time.

Is it harmful to spend too much time on a hobby?

Yes, I think so. For example, I am a student. If I spend much time going for a walk, I would not have enough time to finish my assignments at school.

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo!