1. Từ vựng về Museum

Museum /mju:’ziəm/: Viện bảo tàng

Gallery /’gæləri/: Phòng trưng bày

Tour guide /tʊə gaɪd/: Hướng dẫn viên

Exhibition /,eksi’bi∫n/: Triển lãm

Wood carving /wʊd ˈkɑːvɪŋ/: Điêu tự khắc gỗ

Pottery /’pɔtəri/: Đồ gốm, đồ thủ công

Embroidery /im’brɔidəri/: Đồ thêu

Souvenir /su:və’niə/: Đồ lưu niệm

Brocade /brə’keid/: Vải thêu kim tuyến

Entrance /’entrəns/: Lối vào

Textile /’tekstail/: Đồ vải

Jewelry making: Kim hoàn

Archives /’ɒ:kaivz/: Nơi giữ lại tài liệu lịch sử

Script /skript/: Chữ viết

Curator /kjuə’reitə/: Người vận hành bảo tàng

Wander (around) /’wɔndə/: Đi lang thang

Betel /’be:təl/: Tục ăn trầu

Indigenous culture: Văn hóa bản xứ

Preservation /,prevə’vei∫n/: Sự bảo tồn

Admission fee: Phí vào cửa

Gift shop: Cửa hàng quà tặng

Oral history: Lịch sử truyền miệng

History /’histri/: Lịch sử

Civilization /,sivəlai’zei∫n/: Nền văn minh

Cultural /’kʌlt∫ərəl/: Mang tính văn hóa

Cultural heritage: Di sản văn hóa

Folk culture: Văn hóa dân gian

Custom /’kʌstəm/: Tập quán, phong tục

Orchestra /’ɔ:kistrə/: Dàn nhạc

Puppet /’pʌpit/: Con rối

Midland /’midlənd/: Trung du

Mountainous region: Miền núi

Indigenous biliefs: Tôn giáo bản địa

Buddhism /’budizm/: Phật giáo

Ethnic minority: Dân tộc thiểu số

Central Highlands: Tây Nguyên

Pagoda /pə’goudə/: Chùa

Communal house: Nhà rông

Sculpture /’skʌlpt∫ə/: Nghệ thuật điêu tự khắc, tác phẩm điêu khắc

Delta /’deltə/: Đồng bằng

Painting /’peintiη/: Bức vẽ

Stilt house: Nhà sàn

Only for the exhibition: Lối dành riêng cho phòng trưng bày

Artifact /’ɑ:tifækt/: Dụng cụ hoặc vũ khí được con người tạo ra

2. Các câu hỏi thường gặp về Museum

Are there many museums in your hometown?

Museums and historical sites are places that I don't care much about and rarely go to, so I don't really know many museums in Hanoi. Some museums that I have heard people around me mention such as Ho Chi Minh museum, Ethnology museum, Air defense museum, ...

Do you think museums are useful for visitors to your hometown?

I think it is useful when tourists want to know more about the activities and traditional culture of Vietnamese people. They can see our history and the colonial wars that took place in Vietnam.

Do you often visit a museum?

No, I almost never go to the museum. Because I learned the history of Vietnam through subjects and what I heard from previous generations. Moreover, local people often rarely go to places to visit because they have many other places to go and can do, I think it is the same everywhere.

Did you go to any museums when you were a child?

I went to several museums when I was in primary school because it was one of our 'must' extracurricular activities. We go to a different museum each year with the whole school, and no one is allowed to miss this annual event.

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo!