1. Từ vựng về Telephone

 business call /ˈbɪznəs kɔl/: cuộc gọi công việc

 battery /ˈbætəri/: pin

 area code /ˈɛriə koʊd/: mã vùng

answerphone : máy trả lời tự động

 ex-directory /ɛks-dəˈrɛktəri/: số điện thoại không có trong danh bạ

 country code /ˈkʌntri koʊd/: mã nước

 off the hook /ɔf ðə hʊk/:: máy kênh

 dialling tone /ˈdaɪəlɪŋ toʊn/: tín hiệu gọi

 cordless phone /ˈkɔrdləs foʊn/: điện thoại không dây

 extension /ɪkˈstɛnʃən/: số máy lẻ

 interference ˌ/ɪntərˈfɪrəns/: nhiễu tín hiệu

 outside line /ˈaʊtˈsaɪd laɪn/: kết nối với số bên ngoài công ty

 fault/ fɔlt/: lỗi

 phone book = telephone directory/ ˈtɛləˌfoʊn dəˈrɛktəri/: danh bạ

 operator /ˈɑpəˌreɪtər/: người trực tổng đài

 engaged /ɛnˈgeɪʤd/: máy bận

 phone number  /foʊn ˈnʌmbər /(viết tắt của telephone number): số điện thoại

 phone foʊn (viết tắt của telephone): điện thoại

 personal call /ˈpɜrsɪnɪl kɔl/ cuộc gọi cá nhân

 phone box / foʊn bʊk / hoặc call box / kɔl bɑks/: cây gọi điện thoại

 phone card /foʊn kɑrd/: thẻ điện thoại

 switchboard /ˈswɪʧˌbɔrd/: tổng đài

 missed call /mɪst kɔl/ : cuộc gọi nhỡ

 mobile /ˈmoʊbəl/ (viết tắt của mobile phone): điện thoại di động

 wrong number /rɔŋ ˈnʌmbər/: nhầm số

 receiver /rəˈsivər/: ống nghe

 smartphone [ ˈsmɑːrt.foʊn ]  điện thoại thông minh

 signal /ˈsɪgnəl/: tín hiệu

 ringtone [ ˈrɪŋ.toʊn ] : nhạc chuông

 mobile phone charger /ˈmoʊbəl foʊn ˈʧɑrʤər/: sạc điện thoại di động

2. Các câu hỏi thường gặp về Telephone

How often do you make telephone calls?

I don't use landlines much other than for certain purposes, but I do use mobile phones regularly and every day. I use my mobile phone to make or receive calls, send or receive text messages, and sometimes use the Internet for reading, entertainment, etc. I usually play mobile games and listen to favorite music.

Who do you spend the most time talking to on the telephone? 

I think it was my mother. We are very close and she will start to worry when she doesn't hear from me for a few hours. She calls me several times a day and I can share with her almost anything. For these reasons, she's the person I spend the most time talking to over the phone or cell phone.

When do you think you’ll next make a telephone call? 

Usually, I'll call my mom after the exam to let her know that I'm fine and how my exam is going. Because I'm sure she is eagerly waiting to hear from me to see how I did in the exam, whether it was good or not.

Do you sometimes prefer to send a text message instead of telephoning? 

Yes, sometimes it is more convenient and meaningful to send a text message than to call someone. For example, if I'm in class or in a crowded place like a movie theater, I'd prefer SMS over a phone call because it won't interfere with those around me. Furthermore, if I need to send an address, phone number or email ID, I would choose to send a text message over a phone call.

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo!