Animals & Pets là một trong những chủ đề rất quen thuộc trong các bài thi IELTS Speaking Part 3. Chính vì vậy, hôm nay chúng tôi sẽ tổng hợp lại một số từ vựng hay gặp và một vài câu hỏi mà bạn có thể bị hỏi trong phòng thi liên quan đến chủ đề này.

1. Từ vựng về Animals & Pets

Dog /dɒg/: Con chó

Cat /kæt/: Con mèo

Lamb /læm/: Cừu con

Herd of cow /hɜːd ɒv kaʊ/: Đàn bò

Chicken /ˈʧɪkɪn/: Gà

Lock of sheep /lɒk ɒv ʃiːp/: Bầy cừu

Horseshoe /ˈhɔːʃʃuː/: Móng ngựa

Donkey /ˈdɒŋki/: Con lừa

Piglet /ˈpɪglət/: Lợn con

Female /ˈfiːmeɪl/: Giống cái

Male /meɪl/: Giống đực

Horse /hɔːs/: Ngựa

Cuckoo /’kuku/: Chim cu

Dove /dəv/: Bồ câu

Pigeon /’pɪdʒən/: Bồ câu

DuckDuck /dək/: Vịt

Finch /fɪnʧ /: Chim sẻ

Sparrow /spæroʊ/: Chim sẻ

Parrot /pærət/: Con vẹt

Goldfish /’ɡoʊld,fɪʃ/: Cá vàng

Puma – /pjumə/: Con báo

Bear /beə/: con gấu

Chimpanzee /ˌʧɪmpənˈziː/: con hắc tinh tinh

Elephant /ˈɛlɪfənt/: con voi

Fox /fɒks/: con cáo

Giraffe /ʤɪˈrɑːf/: con hươu cao cổ

Hippopotamus /ˌhɪpəˈpɒtəməs/: con hà mã

Jaguar /ˈʤægjʊə/: con báo đốm

Lion /ˈlaɪən/: con sư tử

Porcupine /ˈpɔːkjʊpaɪn/: con nhím

Raccoon /rəˈkuːn/: con gấu mèo

Rhinoceros /raɪˈnɒsərəs/: con tê giác

Squirrel /ˈskwɪrəl/: con sóc

Mammoth /mæməθ/: Voi ma mút

Mink /mɪŋk/: Con chồn

Puma – /pjumə/: Con báo

Guinea pig: Chuột lang

Hare – /hɜr/: Thỏ rừng

Coyote – /’kɔiout/: Chó sói

Moose /muːs/: Nai sừng tấm {ở phía bắc châu Phi, Âu, Á)

Boar /bɔː/: Lợn hoang (giống đực)

Chipmunk /ˈʧɪpmʌŋk/: Sóc chuột

Lynx /lɪŋks/: Mèo rừng Mĩ

Polar bear /ˈpəʊlə beə/: Gấu bắc cực

Buffalo /ˈbʌfələʊ/: Trâu nước

Beaver /ˈbiːvə/: Con hải ly

Porcupine /ˈpɔːkjʊpaɪn/: Con nhím

Skunk /skʌŋk/: Chồn hôi

Koala bear /kəʊˈɑːlə beə/: Gấu túi

2. Các câu hỏi thường gặp về Animals & Pets

What can you say about animals kept in the zoo?

Personally, I oppose keeping animals in zoos because I believe they should be released. I want them to enjoy the freedom to live and interact with other animals naturally. I don't like the fact that some zoos make money off poor animals and keep them in cages. To me, they are depriving those animals of their right to life and worse yet some zoos are mistreating them for not feeding them properly.

Do you think it is safe for animals to live in the cities?

Absolutely not, cities are not their natural habitat. As we know big cities are filled with different kinds of pollution such as noise, air, water, etc. Forcing the animals to live in the concrete jungle is just putting their lives in jeopardy. dangerous. That's an indirect way to make them die. Anyway, I'm talking about animals kept in zoos, I have nothing against people who keep pets like dogs or cats because those kinds of animals can naturally co-exist with humans.

What kinds of challenges do pet owners have?

I see some challenges that pet owners face such as when they go out of the country they cannot bring their pets with them unless they apply for a permit, however, doing so is difficult and costly. Also, if pet owners are living in an apartment, their next-door neighbors will complain about the noise of their pets.

Besides, if pet owners are too busy with their work and if their pet is a dog, they may not be able to walk the dog and this will affect their physical health and well-being. dog spirit because dogs need to spend time outside.

How are pets now different from those in the past?

I'm not sure about the difference because I see them the same - they are wonderful creatures. However, I suppose the only major difference I see, especially in this digital age, is the fact that some pets become an instant celebrity these days.

Pet owners couldn't help but share their pets online, get their pets to do some adorable tricks, dance,... and that's already been watched by so many people watching the video online. their favorite. An overnight success or becoming the limelight is something that pets of the past couldn't experience. So I think that's one of the valid differences between past and present pets.

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo!