Technology là một trong những chủ đề có thể xuyên suốt từ Part 1 cho đến Part 3. Chính vì vậy, đây là một chủ đề trọng tâm và quan trọng, các bạn cần phải ôn luyện thật kỹ nội dung về chủ đề này. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để bạn có thể dễ dàng tổng hợp kiến thức về Technology phục vụ cho bài thi của mình hơn nhé!

1. Từ vựng về Technology

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa của từ

prized

/praɪzd/

quý giá

possession

/pəˈzɛʃ(ə)n/

món đồ

hold a special place

/həʊld ə spɛʃ(ə)l pleɪs/

có giá trị đặc biệt với ai

save up

/seɪv ʌp/

tiết kiệm

matte

/mæt/

màu trơn, màu lì

under the hood

/ˈʌndər ðə hʊd/

(một) bộ máy

beast

/biːst/

(một) thiết bị mạnh mẽ

make modification to

/meɪk mɒdɪfɪˈkeɪʃ(ə)n tə/

sửa đổi một vài chi tiết

component

/kəmˈpəʊnənt/

phụ tùng, linh kiện

get the job done

/ɡɛt ðə dʒɒb dʌn/

hoàn thành công việc

sure bet

/ʃʊr bet/

một điều chắc chắn

communication tool

/kəmjuːnɪˈkeɪʃ(ə)n tuːl/

công cụ giao tiếp

get through the day

/ɡɛt θruː ðə deɪ/

vượt qua một ngày

have people over

/ hav /ˈpiːp(ə)l ˈəʊvə/

mời bạn đến chơi

outdated

/aʊtˈdeɪtɪd/

lỗi thời

consider an upgrade

/kənˈsɪdə ən ʌpˈɡreɪd/

cân nhắc việc nâng cấp

bulky

/ˈbʌlki/

vướng víu

2. Các câu hỏi thường gặp về Technology

What are the advantages of modern technology?

We can be sure that technology brings a lot of benefits in terms of communication and entertainment but I believe its biggest advantage is in education.

Because technological devices combined with the internet give everyone the opportunity to learn. Internet access is not limited by location and is actually much cheaper than traditional education.

For example, a few decades ago, if someone lived in a rural or impoverished area, they might not have had access to a library or a good school. Therefore, it will become difficult for them to expand their knowledge. However, today, with a wifi connection, almost any subject can be learned online from anywhere in the world.

Do you think there are any disadvantages to technology? 

I think everything has two sides. Despite its advantages, the technology certainly has some major drawbacks.

Nowadays, due to the development of technology, people have become dependent on it for entertainment and fun. Some people even become addicted to it, especially children. This is not good for their health and development.

When I was a kid, I didn't have a phone or an ipad to access the internet. That's why I spent my free time playing soccer with my neighborhood friends! Not only did I have a happy and healthy childhood, but I also learned to be sociable. Nowadays, children seem to spend all their leisure time playing computer games, which not only adversely affects their eyes but also affects their social skills.

Parents should limit the time they allow their children to spend on these activities.

Could you make a prediction regarding the future of technology? 

I think it may not be long before we all live in smart homes as a result of technological developments. This is completely reasonable as more and more smart products are born.

A good example is a smart refrigerator that has remote monitoring and it can even automatically replenish certain products when they run out.

While there are obvious benefits to smart products in terms of convenience, I believe they will make people more lazy.

Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo!