Luyện thi IELTS Writing 4.0-5.0: lộ trình học kỹ năng viết IELTS 5.0

Luyện thi IELTS Writing 4.0-5.0 online: danh sách bài học ngữ pháp và từ vựng IELTS Writing Task 1 trực tuyến. Chia sẻ kinh nghiệm thi IELTS Writing (bài thi viết) với những lỗi phổ biến ở band IELTS 4.0 – 5.0. Làm thế nào để đạt được band 5.0 trong bài thi IELTS Writing Task 1? Dưới đây là một số bài mẫu IELTS Writing Task 1 mà bạn có thể tham khảo!
IELTS Writing Lesson 1: Graphs
IELTS Writing Lesson 1: Graphs dùng các thì quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành, hiện tại hoàn thành, tương lai đơn, các loại câu so sánh, liên từ
Cập nhật:
IELTS Simon: Bài mẫu IELTS Writing Task 2 2-part Question

Tham khảo cách viết IELTS Writing Task 2 2-part Question. IELTS 24h tổng hợp bài mẫu Writing Task 2 two-part Question (còn gọi là Double Question) từ thấy Simon.

IELTS Simon: Bài mẫu IELTS Writing Task 2 Health

Tham khảo cách viết IELTS Writing Task 2 Health. IELTS 24h tổng hợp bài mẫu Writing Task 2 chủ đề Sức khỏe từ thấy Simon.

IELTS Simon: Bài mẫu IELTS Writing Task 2 Advantages and Disandvantages

Tham khảo cách viết IELTS Writing Task 2 Advantages and Disandvantages. IELTS 24h tổng hợp bài mẫu Writing Task 2 chủ đề Thuận lợi và Bất lợi từ thấy Simon.

IELTS Simon: Bài mẫu IELTS General Writing Task 1

Tham khảo cách viết IELTS General Writing Task 1. IELTS 24h tổng hợp bài mẫu Writing Task 1 dạng viết thư từ thấy Simon

IELTS Simon: Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Table

Tham khảo cách viết IELTS Writing Task 1 Table. IELTS 24h tổng hợp bài mẫu Writing Task 1 dạng Bảng biểu từ thấy Simon

IELTS Simon: Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Map

Tham khảo cách viết IELTS Writing Task 1 Map. IELTS 24h tổng hợp bài mẫu Writing Task 1 dạng Bản đồ từ thấy Simon

IELTS Simon: Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Process

Tham khảo cách viết IELTS Writing Task 1 Process. IELTS 24h tổng hợp bài mẫu Writing Task 1 dạng Quy trình từ thấy Simon

IELTS Simon: Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Pie Chart

Tham khảo cách viết IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart. IELTS 24h tổng hợp bài mẫu Writing Task 1 dạng biểu đồ tròn từ thấy Simon

IELTS Simon: Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Line Graph

Tham khảo cách viết IELTS Writing Task 1 dạng Line Graph. IELTS 24h tổng hợp bài mẫu Writing Task 1 dạng biểu đồ đường từ thấy Simon

IELTS Simon: Bài mẫu IELTS Writing Task 2 Problem and Solution

Tham khảo cách viết IELTS Writing Task 2 Problem and Solution. IELTS 24h tổng hợp bài mẫu Writing Task 2 chủ đề Nguyên nhân và Giải Pháp từ thấy Simon

Tổng hợp từ vựng IELTS Writing Task 1 – Vocabulary

IELTS Writing Task 1 có những từ vựng nào quan trọng? IELTS 24h tổng hợp Vocabulary cần nắm được cho Writing Task 1.

IELTS Simon: Bài mẫu IELTS Writing Task 2 Agree or Disagree

Tham khảo cách viết IELTS Writing Task 2 theo chủ đề Agree or Disagree. IELTS 24h tổng hợp bài mẫu chủ đề Đồng Ý hoặc Không Đồng Ý từ thầy Simon.

Chat Zalo
Gọi 0962.047.499