Thì Tương Lai Hoàn Thành hay trong tiếng Anh gọi là Future Perfect Tense là thì dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ được hoàn thành trước một thời điểm nhất định trong tương lai. Hoặc dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ được hoàn thành trước một hành động, sự việc khác trong tương lai.

1. Công thức thì Tương Lai Hoàn Thành

Cấu trúc thì Tương Lai Hoàn Thành

Thể

Cấu trúc

Khẳng định

S + will + have + VpII

Phủ định

S + will + not + have + VpII

Nghi vấn

Will + S + have + VpII ?

2. Dấu hiệu nhận biết thì Tương Lai Hoàn Thành

Cách dùng thì Tương Lai Hoàn Thành

- Diễn tả một hành động, sự việc sẽ được hoàn thành trước một thời điểm nhất định trong tương lai.

Ví dụ:

I will have completed my military service next year. (Tôi sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm tới.)

- Diễn tả một hành động, sự việc sẽ được hoàn thành trước một hành động, sự việc khác trong tương lai.

Ví dụ:

I'll have finished my work report before my boss calls me. (Tôi sẽ hoàn thành báo cáo công việc của mình trước khi sếp gọi cho tôi.)

Lưu ý: Hành động, sự việc sẽ được hoàn thành chia ở thì tương lai hoàn thành còn hành động, sự việc xảy ra sau được chia theo thì hiện tại đơn.

Dấu hiệu nhận biết thì Tương Lai Hoàn Thành

Trong câu xuất hiện các cụm từ như:

- by + thời gian trong tương lai ( by 10 a.m, by tomorrow, by next month,..)

- by the end of + thời gian trong tương lai ( by the end of next week,..)

- by the time + mệnh đề chia ở thì hiện tại đơn ( by the time I get up,…)

- before + sự việc/ thời điểm trong tương lai ( before 2022,…)

- khoảng thời gian + from now ( 2 weeks from now,…)

3. Bài tập thì Tương Lai Hoàn Thành

Bài tập về thì Tương Lai Hoàn Thành

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc ở thì phù hợp.

1. We ___________ the washing by 8 o’clock. (do)

2. She ___________Paris by the end of next year. (visit)

3. I __________ this by 6 o’clock. (finish)

4. Sam __________ by next week. (leave)

5. She ________ this with her mother tonight. (discuss)

6. They __________their essay by tomorrow. (write)

7. When you arrive I probably ________ the job. (start)

8. You _________ a lot of your work by the end of this month. (do)

9. By November all the leaves ________. (fall)

10. If he doesn’t hurry, they _________ before he comes. (leave)

Bài tập thì Tương Lai Hoàn Thành và Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn

Bài 2: Chia động từ trong ngoặc ở thì phù hợp.

1.Kim _____________ (finish) these courses next week.

2. When Nam arrive, my family __________ (go) to bed.

3. By next month, my sister _________ (learn) English for 4 years.

4. ______ it __________ (stop) raining by tomorrow evening?

5. By next year, I __________ (live) in Paris for 2 years.

6. My older sister _______________ (write) these novels for 8 months by the end of this week.

7. ______ you ___________ (live) in Korea for 5 months by the end of this week.

8. When his brother arrive, they _________ (have) dinner tomorrow.

9. Tien Cookie __________ (write) a new song by the end of this year.

10. Linh ____________ (learn) English for 8 years by the end of next year.

Đáp án

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc ở thì phù hợp.

1. will have done

2. will have visited

3. will have finished

4. will have left

5. will have discussed

6. will have written

7. will have started

8. will have done

9. will have fallen

10. will have left

Bài 2: Chia động từ trong ngoặc ở thì phù hợp.

1.will have finished

2. will have gone 

3. will have been learning 

4. Will it have rained…?

5. will have been living 

6. will have been writing 

7. Will you have been living…?

8. will have had

9. will have written 

10. will have been learning

Trên đây là bài học về thì Tương Lai Hoàn Thành. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài học tiếp theo!