Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn hay trong tiếng Anh gọi là Future perfect continuous tense là thì dùng để diễn tả một hành động hoặc một sự việc sẽ xảy ra và xảy ra liên tục trước một thời điểm nào đó trong tương lai.

1. Công thức thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn

Cấu trúc thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn

Thể

Cấu trúc

Khẳng định

S + will + have + been + V-ing

Phủ định

S + will not + have + been + V-ing

Nghi vấn

Will + S (+ not) + have + been + V-ing +… ?

Trả lời: Yes, S + will.

             No, S + won’t.

2. Dấu hiệu nhận biết thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn

Cách dùng thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn

- Nhấn mạnh tính liên tục của hành động so với một hành động khác trong tương lai.    

Ví dụ:

I will have been playing video games for 6 years when I am 18 years old. (Tôi sẽ chơi điện tử được 6 năm tính đến cuối tháng tới.)

My children will have been hanging out for an hour by the time I get home. (Các con của tôi sẽ đi chơi được 1 tiếng tính đến lúc tôi về nhà.)

- Diễn tả một hành động xảy ra và kéo dài liên tục đến một thời điểm cụ thể trong tương lai.    

Ví dụ:

John will have been travelling abroad for 2 months by the end of next week. (John sẽ du lịch nước ngoài được 2 tháng tính đến cuối tuần sau.)

By September 13th, we will have been working for this factory for 10 years. (Đến ngày 13 tháng 9, chúng ta sẽ làm việc cho nhà máy này được 10 năm.)

Dấu hiệu nhận biết thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn

Trong câu có xuất hiện trạng từ by (tính đến lúc đó)

- by this June,…: tính đến tháng 6 năm nay

- by the end of this week/ month/ year: tính đến cuối tuần này/ tháng này/ năm này.

- by the time + 1 mệnh đề ở thì hiện tại đơn (by the time he comes back)

Ngoài ra “When” cũng hay được dùng trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian.

3. Bài tập thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn

Bài tập về thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc ở thì phù hợp.

1. By this time next month, we (go) _____ to school for 8  years.

2. By Christmas, I (work) _____ in this company for 6 years.

3. They (build) _____ a supermarket by November next year.

4. By the end of next year, Hannah (work) _____ as an French teacher for 5 years.

5. She (not, do) _____ gymnastics when she gets married to Frank.

6. How long you (study) _____ when you graduate?

7. He (work) _____ for this office for 15 years by the end of this year.

8. My grandmother (cook) _____ dinner for 3 hours by the time we come home.

Bài tập thì Tương Lai Hoàn Thành và Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn

Bài 2: Chia động từ trong ngoặc ở thì phù hợp.

1.Kim _____________ (finish) these courses next week.

2. When Nam arrive, my family __________ (go) to bed.

3. By next month, my sister _________ (learn) English for 4 years.

4. ______ it __________ (stop) raining by tomorrow evening?

5. By next year, I __________ (live) in Paris for 2 years.

6. My older sister _______________ (write) these novels for 8 months by the end of this week.

7. ______ you ___________ (live) in Korea for 5 months by the end of this week.

8. When his brother arrive, they _________ (have) dinner tomorrow.

9. Tien Cookie __________ (write) a new song by the end of this year.

10. Linh ____________ (learn) English for 8 years by the end of next year.

Đáp án

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc ở thì phù hợp.

1. will have been going

2. will have been working

3. will have been building

4. will have been working

5. won’t have been doing

6. How long will you have been studying

7. will have been working

8. will have been cooking

Bài 2: Chia động từ trong ngoặc ở thì phù hợp.

1.will have finished

2. will have gone 

3. will have been learning 

4. Will it have rained…?

5. will have been living 

6. will have been writing 

7. Will you have been living…?

8. will have had

9. will have written 

10. will have been learning

Trên đây là bài học về thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài học tiếp theo!