Community là một trong những chủ đề thường xuyên xuất hiện trong các kỳ thi tiếng Anh nói chung và trong cuộc sống thường ngày. Để giúp các em có thể trau dồi kiến thức tiếng Anh và tự tin giao tiếp, IELTS 24h đã tổng hợp lại Bộ từ vựng về chủ đề "For a better community" ở Unit 4 sách tiếng Anh lớp 10. Hãy cùng theo dõi ở bài viết dưới đây nhé 

1. Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 4 - For a better community

Từ mới  Phiên Âm Loại từ Nghĩa

community

/kəˈmjuːnəti/ (n) cộng đồng
advertisement /ədˈvɜːtɪsmənt/ (n) quảng cáo
running wate r /ˈrʌnɪŋ ˈwɔːtə(r)/ (np) nước máy
non-profit /ˌnɒn ˈprɒfɪt/ (a) phi lợi nhuận
invalid /ɪnˈvælɪd/ (n) người tàn tật, người khuyết tật
martyre /ˈmɑːtə(r)/ (n) liệt sỹ
handicapped /ˈhændikæpt/ (a) tàn tật, khuyết tật
donate /dəʊˈneɪt/ (v) cho, tặng
disadvantaged /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒd/ (a) thiệt thòi
opportunity /ˌɒpəˈtjuːnəti/ (n) cơ hội
narrow-minded /ˌnærəʊ ˈmaɪndɪd/ (a) nông cạn, hẹp hòi
facility /fəˈsɪləti/ (n) cơ sở vật chất, trang thiết bị
hopeless /ˈhəʊpləs/ (a) vô vọng
dedicated /ˈdedɪkeɪtɪd/ (a) tận tâm, tận tụy
remote /rɪˈməʊt/ (a) xa xôi, hẻo lánh
position /pəˈzɪʃn/ (n) vị trí, địa vị, chức vụ
leader /ˈliːdə(r)/ (n) người đứng đầu, nhà lãnh đạo
excited /ɪkˈsaɪtɪd/ (a) phấn khởi, phấn khích
development /dɪˈveləpmənt/ (n) sự phát triển
priority /praɪˈɒrəti/ (n) ưu tiên 
concerned /kənˈsɜːnd/ (a) lo lắng, quan tâm
obvious /ˈɒbviəs/ (a) rõ ràng
interested /ˈɪntrəstɪd/ (a) quan tâm
public /ˈpʌblɪk/ (a) công cộng
passionate /ˈpæʃənət/ (a) đam mê
helpful /ˈhelpfl/ (a) hữu ích
meaningful /ˈmiːnɪŋfl/ (a) có ý nghĩa
fortunate /ˈfɔːtʃənət/ (a) may mắn
patient /ˈpeɪʃnt/ (a) kiên trì, kiên nhẫn
employment /ɪmˈplɔɪmənt/ (n) việc tuyển dụng
announcement /əˈnaʊnsmənt/ (n) thông báo
by chance /baɪ - tʃɑːns/ (np) tình cờ, ngẫu nhiên
balance /ˈbæləns/ (v) làm cho cân bằng
interact /ˌɪntərˈækt/ (v) tương tác
creative /kriˈeɪtɪv/ (a) sáng tạo
apply /əˈplaɪ/ (v) nộp đơn xin việc
interesting /ˈɪntrəstɪŋ/ (a) hay, thú vị

2. Bài tập vận dụng

Bài tập:

Use the words in brackets with appropriate endings from 1 to complete the following sentences.

Đáp Án
1. If people spend most of their time doing nothing, they will find their lives ___________. (mean) meaningless
2. I am _________________ in doing charity work. (interest) interested
3. Last year, she was really ________________ at English. She couldn’t even say a word in English. Now her English is much better. (hope) hopeless
4. The new teacher’s advice was very ___________. His students could learn English vocabulary faster. (use) useful
5. They were _________________ to know that their contributions were ________________ to the poor people in that area. (excite, mean) excited, meaningful
6. Our school volunteer activities are very ________________ . (excite) exciting

Hẹn các bạn ở bài học tiếp theo!