1. Từ vựng tiếng Anh lớp 11 Unit 6 - Competitions

Từ mới Phiên Âm Nghĩa
competition [,kɔmpi'ti∫n] cuộc thi đấu

annual

['ænjuəl] hàng năm
athletic  [æθ'letik] điền kinh
general knowledge quiz ['dʒenərəl 'nɔlidʒ kwiz]: cuộc thi kiến thức phổ thông
recite  [ri'sait] ngâm/đọc (thơ)
participant  [pɑ:'tisipənt] người tham gia
representative  [,repri'zentətiv] đại diện
judge  ['dʒʌdʒ] giám khảo
spirit  ['spirit] tinh thần, khí thế
contest  [kən'test] cuộc thi đấu
champion  ['t∫æmpjən] nhà vô địch
congratulations! [kən,grætju'lei∫n] xin chúc mừng
creative [kri:'eitiv] sáng tạo
announce  [ə'nauns công bố
windowpane  ['windou'pein] ô cửa kính 
sponsor  ['spɔnsə] tài trợ
prevent … from [pri'vent] ngăn ngừa, cản
score [skɔ:] tính điểm
stimulate ['stimjuleit] khuyến khích
observe  [ə'bzə:v] quan sát
race [reis] cuộc đua
entry procedure  ['entri prə'si:dʒə] thủ tục đăng ký
native speaker ['neitiv 'spi:kə] người bản xứ
detective  [di'tektiv] thám tử
congratulate … on [kən'grætjuleit] chúc mừng
admit  [əd'mit] thừa nhận, thú nhận
compete [kəm'pi:t] thi đấu
find out [faind] tìm ra
insist (on)  [in'sist] khăng khăng đòi
apologize  …for [ə'pɔlədʒaiz] xin lỗi
warn … against [wɔ:n] cảnh báo
thank … for [θæηk ] cảm ơn
accuse … of  [ə'kju:z] buộc tội

2. Bài tập vận dụng

Complete these sentences with one appropriate word

representatives

score

reciting

spirit

awarded

worksheets

sponsored

participate

rules

announced

1. The competition's aim was to stimulate the ........ of learning English among students.

2. The competition was ........ by the Students' Parents Society.

3. The English teacher explained the competition’s ........ to the students.

4. You will have to answer the questions on the ........ within two minutes.

5. A maximum ........ for each activity is 15 points.

6. The winner will be ........ a set of CDs.

7. Time was up and the judges ........ the results.

8. To ........ in the contest, you have to work in groups of three.

9. The final competition included the ........ of three classes.

10. He had difficulty ........ the poem in front of the judges.

Hẹn các bạn ở bài học tiếp theo!