Từ vựng tiếng Anh lớp 8 chương trình mới là một trong những phần chứa đựng nhiều kiến thức quan trọng và cần thiết đối với các em học sinh THCS. Do đó, việc xem trước và ôn tập qua bộ từ vựng tiếng Anh lớp 8 sẽ giúp ích rất nhiều cho các em trong quá trình học tập vào năm học tới. Hôm nay chúng ta hãy cùng đến với Unit 2: Getting Started với bộ từ vựng về chủ đề Life In The Countryside nhé!

1. Từ vựng chủ đề Life In The Countryside

1 beehive /ˈbiːhaɪv/  (n) : tổ ong

2 brave /breɪv/  (adj) : can đảm

3 buffalo-drawn cart /ˈbʌfələʊ-drɔːn kɑːt/  (n) : xe trâu kéo

4 cattle /ˈkætl/  (n) : gia súc

5 collect /kəˈlekt/  (v) : thu gom, lấy

6 convenient /kənˈviːniənt/  (adj) : thuận tiện

7 disturb /dɪˈstɜːb/  (v) : làm phiền

8 electrical appliance /ɪˈlektrɪkl əˈplaɪəns/  (n) : đồ điện

9 generous /ˈdʒenərəs/  (adj) : hào phóng

10 ger /ger/  (n) : lều của dân du mục Mông Cổ

11 Gobi Highlands /ˈgəʊbi ˈhaɪləndz/  : Cao nguyên Gobi

12 grassland /ˈɡrɑːslænd/  (n) : đồng cỏ

13 harvest time /ˈhɑːvɪst taɪm/  (n) : mùa gặt

14 herd /hɜːd/  (v) : chăn dắt

15 local /ˈləʊkl/  (adj, n) : địa phương, dân địa phương

16 Mongolia /mɒŋˈɡəʊliə/  (n) : Mông cổ

17 nomad /ˈnəʊmæd/  (n) : dân du mục

18 nomadic /nəʊˈmædɪk/  (adj) : thuộc về du mục

19 paddy field /ˈpædi fiːld/  (n) : đồng lúa

20 pasture /ˈpɑːstʃə(r)/  (n) : đồng cỏ

21 pick /pɪk/  (v) : hái (hoa, quả…)

22 racing motorist /ˈreɪsɪŋ məʊtərɪst/  (n) : người lái ô tô đua

23 vast /vɑːst/  (adj) : rộng lớn, bát ngát

2. Bài tập vận dụng

It's harvest time!

Nguyen: Nguyen speaking.

Nick: Hi Nguyen, how's your stay there?

Nguyen: Hi Nick! Well, it's more exciting than I expected.

Nick: What are you doing?

Nguyen: Lots of things. It's harvest time, so we help load the rice onto buffalo-drawn carts, ride it home and dry it. Have you ever ridden a cart?

Nick: No, but I'd like to.

Nguyen: And sometimes I go herding the buffaloes with the boys.

Nick: You've made new friends?

Nguyen: Yeah-right on my first day. They came and we went flying kites together.

Nick: Where can you buy a kite in the countryside?

Nguyen: The people here don't buy kites – they make them. My grandfather's made me the largest, most colourful kite I've ever had. It looks great up there in the sky.

Nick: Oh, I'm so envious!

Nguyen: Ha...ha... I guess. I live more happily here, and there's still a lot more to explore.

Nick: Sounds great!

Nguyen: And everything seems to move more slowly here than in the city.

Nick: I wish I could join...

Are these sentences true (T) or false (F)? 

T

F

1. Nguyen didn't think country life could be so interesting.

2. Nguyen never joins the boys in herding the buffaloes.

3. Rice is transported home on trucks.

4. Nick would like to visit the countryside at harvest time.

5. Nguyen thinks life in the city is faster than that in the countryside.

Answer the following questions

1. Where is Nguyen now?

2. When was he able to make new friends?

3. What is Nguyen’s kite like?

4. Who is Nguyen probably staying with?

5. Does Nick want to be there with Nguyen?

Complete the sentences with the words in the box.

buffalo-drawn cart

herding

harvest time

paddy field

move slowly

colourful

1. When a thing has lots of bright colours, it is                     .

2. When people are not in a hurry, they                     .

3. A busy time when people collect their crops is called                     .

4. A place where rice grows is called a                      .

5. My brother is taking his buffaloes out to feed them. He’s                       them.

6. Rice is loaded onto a                      to transport it home.

Đáp án

Are these sentences true (T) or false (F)? 

1. T

2. F

3. F

4. T

5. T

Answer the following questions

1. He’s in the countryside.

2. Right on his first day here.

3. It’s big and colorful.

4. His grandfather.

5. Yes, he does.

Complete the sentences with the words in the box.

1. When a thing has lots of bright colours, it is colourful.

2. When people are not in a hurry, they move slowly.

3. A busy time when people collect their crops is called harvest time.

4. A place where rice grows is called a paddy field.

5. My brother is taking his buffaloes out to feed them. He’s herding them.

6. Rice is loaded onto a buffalo-drawn cart to transport it home.

Hy vọng rằng bài viết trên đây sẽ giúp ích cho các bạn. Hẹn gặp lại ở những bài học tiếp theo nhé!